Glasnik 6 / 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA         str.
36. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Gradonačelnika Grada Karlovca za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine 68.
37. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2019. godinu 68.
38. ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja 244.
39. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Karlovca 252.
40. ODLUKA o uvjetima i načinu provedbe javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za urbanističko-arhitektonsku podlogu za izradu Urbanističkog plana uređenja
„ŠRC Korana“ 254.
41. PRAVILNIK o načinu i uvjetima sufinanciranja nabave i ugradnje stanica za podizanje tlaka u višestambenim zgradama na području grada Karlovca 266.
42. ODLUKA o davanju na korištenje i upravljanje odlagališta komunalnog otpada Ilovac u Karlovcu 275. 43. ODLUKA o odlaganju građevnog otpada koji sadrži azbest 276.
44. ODLUKA o postupku nabave radova na sanaciji klizišta u Skakavcu 276.
45.ODLUKA o postupku nabave radova na izgradnji dijela groblja Hrnetić 277.
46. ODLUKA o odobrenju zaključenja Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta – izgradnje pristupne prometnice sa tvrtkom Frak d.o.po., Karlovac 278.
47. STATUTARNA ODLUKA o izmjenama Statuta Grada Karlovca 282.
48. POSLOVNIČKA ODLUKA o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Karlovca 283.
49. ODLUKA o obustavi isplate naknade za rad članovima Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Karlovac 283.
50. ODLUKA o obustavi isplate naknade vijećnicima Gradskog vijeća i članovima njegovih radnih tijela, članovima savjetodavnih tijela Gradonačelnika i savjetodavnim osobama
koje imenuje Gradonačelnik 284.
51. ODLUKA o premještanju, blokiranju i uklanjanju vozila s javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca 284.
52. ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Povelje o suradnji mreže savjeta mladih Karlovačke županije 286.
53.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2019. Godini 286.
54. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 292.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
55. ODLUKA o pomoći građanima grada Karlovca koji su se našli u teškoj socijalno – ekonomskoj situaciji izazvanoj pojavom epidemije koronovirusa (COVID-19) 310 .
56. ODLUKA o osnovici i koeficijentima za obračun plaće radnika u zajednicama udruga korisnicima Proračuna grada Karlovca 312.
57. ODLUKA o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Karlovca 314.
58. ODLUKA o vremenu naplate parkiranja na južnom parkiralištu tržnice 315.
59. ODLUKA o dodjeli potpore poduzetnicima za usklađenje uvjeta poslovanja s novim uvjetima vezanim uz pandemiju bolesti COVID-19 316.
60. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom grada Karlovca za 2019. godinu 318
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana