Glasnik 15 / 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA str.
201.ODLUKA o izmjeni Odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka proračuna Grada Karlovca za 2019. godinu 2285.
202. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu 2290.
203. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. Godini 2493.
204. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2020. godini 2493.
205. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja u 2020. godini 2500.
206. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa energetske učinkovitosti u 2020. godini 2501.
207. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2020. godini 2505.
208. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanje komunalne infrastrukture u 2020. godini 2508.
209. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoj i sigurnost prometa u 2020. godini 2511.
210. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa upravljanja objektima u vlasništvu grada u 2020. godini 2512.
211. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2020. godinu 2514.
212. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2020. godinu 2515.
213. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020. godinu 2516.
214. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2020. godinu 2517.
215. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći u 2020. godini 2518.
216. TREĆE IZMJENE Provedbenog programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2020. godinu 2519.
217. ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja turizma na području grada Karlovca za 2020. godinu 2520.
218. ODLUKA o dodatnim mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Karlovca 2521.
219. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva Dječjem vrtiću i jaslicama u Mahičnu, nekretnine označene kao k.č.br. 14/46, površine 1828 m2, k.o. Pokupje Hrnetičko 2522.
220. ODLUKA o davanju na upravljanje i korištenje ''Starog grada Dubovca'' 2522.
221. ODLUKA o petim izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca 2524.
222. ODLUKA o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca 2525.
223. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa financiranja zaštite od požara u 2020. godini 2528.
224. ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2020. godinu 2529.
225. ODLUKA o suglasnosti za pripremu i prijavu projektnog prijedloga „ITU-Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu“ na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz ESI fondova 2530.
226. ODLUKA o prihvaćanju prijave projekta „ITU – Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison“ na Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2531.
227. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020. 2531.
228. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca 2532.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
229. PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini 2532.
230. ZAKLJUČAK o donošenju Izvedbenog programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima za razdoblje od 15. studenog 2020. god. do 31. ožujka 2021. god. na području grada Karlovca 2534
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana