Glasnik 11 / 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA      str.
146. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Gradonačelnika grada Karlovca za razdoblje 01. siječnja 2020. godine do 30.lipnja 2020. godine 887.
147. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu 887.
148. ODLUKA o izmjeni Odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka proračuna Grada Karlovca za 2019. godinu 993.
149. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu 995.
150. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2020. godini 1145.
151. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja u 2020. godini 1152.
152. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa energetske učinkovitosti u 2020. godini 1153.
153. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2020. godini 1157.
154. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanje komunalne infrastrukture u 2020. godini 1161.
155. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoj i sigurnost prometa u 2020. godini 1166.
156. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa upravljanja objektima u vlasništvu grada u 2020. godini 1167.
157. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2020. godinu 1169.
158. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2020. godinu 1170.
159. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Provedbenog programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2020. godinu 1171.
160. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020. godinu 1172.
161. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2020. godinu 1173.
162. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2020. godinu 1174.
163. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2020. godinu 1175.
164. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2020. godinu 1177.
165. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2020. godinu 1178.
166. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2020. godinu 1179.
167. ODLUKA o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Karlovca 1180.
168. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca 1190.
169. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca 1210.
170. ODLUKA o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda 1224.
171. ODLUKA o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu za područje Grada Karlovca 1225.
172. ODLUKA o utvrđivanju lokacije za prodaju poljoprivrednih proizvoda 1225.
173. ODLUKA o suglasnosti za pripremu, prijavu i provedbu projektnog prijedloga „Izgradnja otporne infrastrukture za održivi razvoj i zelene infrastrukture u gradovima Karlovac i Velika Gorica - BRIDGE“ 1226. 
174. ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Karlovac 1227.
175. ODLUKA o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje u zakup, najam i na privremeno korištenje prostora i opreme školskih ustanova kojima je Grad Karlovac osnivač 1227.
176. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Dječjeg vrtića Karlovac za 2019./2020. pedagošku godinu 1235.
177. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Dječjeg vrtića Četiri rijeke za 2019./2020. pedagošku godinu 1235.
178. Rješenje o razrješenju i imenovanju ravnateljice Javne ustanove AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC 1236.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
179. ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine u 2020. godini 1237.
180. ODLUKA o provođenju rada za opće dobro bez naknade u 2020. godini 1238.
181. ODLUKA o rasporedu radnog vremena i uredovnom vremenu rada sa strankama u upravnim tijelima Grada Karlovca 1239.
182. ODLUKA o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području grada Karlovca za školsku godinu 2020./2021. 1240.
183. ODLUKA o izmjeni Odluke KLASA: 020-04/20-01/252, URBROJ: 2133/01-07/2-20-1 od 06. 05. 2020. Godine 1241.

OSTALO
MANDATNO - IMUNITETNA KOMISIJA
184. IZVJEŠĆE o mirovanju mandata vijećnika sa liste AKCIJA UMIROVLJENICI ZAJEDNO – AUZ i HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, Zvonimira Radečića te početku mandata zamjenskog vijećnika Darka Križanića 1242
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana