Glasnik 4 / 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA    str.
21. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Gradonačelnika Grada Karlovca za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine 45.
22. ODLUKA o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca 45.
23. ODLUKA o donošenju Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Karlovac 46.
24. ODLUKA o sastavu Većeg urbanog područja Karlovac 46. 
25. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za 2018. godinu 47.
26. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog kazališta „Zorin dom“ za 2018. godinu 47.
27. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu javne ustanove AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC za 2018. godinu 47.
28. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2019. godinu 48.
29. ODLUKA o kreditnom zaduženju Grada Karlovca za energetsku obnovu zgrade Veleučilišta u ulici Ivana Meštrovića 49.
30. ODLUKA o kreditnom zaduženju Grada Karlovca za energetsku obnovu zgrade gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića 50.
31. ODLUKA o postupku nabave radova na Dogradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava Aglomeracije Karlovac-Duga Resa 51. 
32. ODLUKA o postupku nabave Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom - Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava Aglomeracije Karlovac-Duga Resa 51.
33. ODLUKA o postupku nabave Usluge upravljanja projektom (Tehnička pomoć) – Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i reko nstrukcije vodoopskrbnog sustava Aglomeracije Karlovac-Duga Resa 52.
34. ODLUKA o postupku nabave radova za građenje Sportsko rekreacijskog centra Mostanje u Karlovcu 53.
35. ODLUKA o odobrenju zaključenja Ugovora o radovima na rekonstrukciji prometnice i gradnje parkirališta, pješačkih i biciklističkih staza u Ulici kralja P. Krešimira IV i Ulici kneza Trpimira u Karlovcu, Ev.br. 184/18 53.
36. ODLUKA o donošenju Plana rasporeda kioska 54.
37. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na više nekretnina u k.o. Mala Švarča 63.
38. ODLUKA o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca 63.
39. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća gradski četvrti i vijeća mjesnih odbora na području grada Karlovca 64.
40. ODLUKA o ovlastima dosadašnjih vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora nakon raspuštanja 64.
41. ODLUKA o davanju suglasnosti za provedbu projekta Energetske obnove zgrade Osnovne škole Braća Seljan na adresi Domobranska 2 u Karlovcu 65.
42. ODLUKA o davanju suglasnosti za provedbu projekta Energetske obnove zgrade Osnovne škole Turanj na adresi Turanj 18 u Karlovcu 65. 
43. ODLUKA o davanju suglasnosti za nabavu opreme Dječjeg vrtića i jaslica Mahično 66.
44. ODLUKA o davanju suglasnosti za opremanje Dječjeg vrtića Grabrik, B.Kašića 17 Karlovac 67.
45. ODLUKA o donošenju Programskog i financijskog okvira Gradskog kazališta „ Zorin dom“ za razdoblje od 2020. do 2023. godine 67.
46. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Braća Seljan 68.
47. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Banija 68.
48. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži 68.
49. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Dragojle Jarnević 69.
50. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Dubovac 69.
51. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Grabrik 70.
52. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Mahično 70.
53. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Rečica 70.
54. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Skakavac 71.
55. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Švarča 71.
56. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Osnovne škole Turanj 72.
57. RJEŠENJE o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih Odbora na području grada Karlovca 72.
58. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije, gradski proračun i gradsku imovinu gradskog vijeća grada Karlovca 73.
59. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za žalbe i predstavke gradskog vijeća grada Karlovca 73.
60. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina gradskog vijeća grada Karlovca 73.
61. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina gradskog vijeća grada Karlovca 74. 
62. RJEŠENJE o imenovanju Društvenog doma i cijeloga kompleksa trgom pod nazivom „Trg dr. Franje Tuđmana“ u Šišljaviću 74.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
63. PRAVILNIK o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca 75.
64. PRAVILNIK o dodjeli potpore male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području grada Karlovca 84.
65. ODLUKA o raspisivanju javnog poziva za prijam kandidata u Prometnu jedinicu mladeži grada Karlovca 94.
66. ODLUKA o izmjeni Odluke o subvencioniranju kamata za kredite poduzetnicima sa sjedištem i prebivalištem na području grada Karlovca – Program „Karlovac 2011“ 95.
67. RJEŠENJE o imenovanju ovlaštenih osoba za preuzimanje spremnika 96
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana