Glasnik 19 / 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA   str.
246. ODLUKA o donošenju Gradskog programa za mlade grada Karlovca od 2020. – 2023. godine 2142.
247. PROGRAM prostornog uređenja u 2020. godini 2163.
248. PROGRAM energetske učinkovitosti u 2020. godini 2164.
249. PROGRAM zaštite okoliša u 2020. godini 2168.
250. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini 2171.
251. PROGRAM razvoja sigurnosti prometa u 2020. godini 2172.
252. PROGRAM upravljanja objektima u vlasništvu Grada Karlovca u 2020. godini 2173.
253. ODLUKA o prijenosu imovine Dječjem vrtiću Karlovac u trajno vlasništvo 2175.
254. ODLUKA o postupku nabave radova za građenje mrtvačnice Tušilović 2175.
255. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na nekretninama oznake k.č. br. 3753/4 i dr. k.o. Turanj i k.č. br. 921/2 k.o. Gornje Mekušje 2176.
256. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na nekretninama oznake k.č. br. 61/2 i dr. Mala Švarča 2177.
257. ODLUKA o osnivanju prava građenja u korist Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. u svrhu gradnje pretovarne stanice na Ilovcu 2177.
258. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva nekretnine oznake k.č. br. 4171 I 410/2, obje k.o. Turanj Gradskom muzeju Karlovac 2178.
259. ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Karlovca 2178.
260. ODLUKA o raspodjeli financijskih sredstava za rad Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2020. godini 2179.
261. ODLUKA o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Karlovca za 2020. godinu 2180.
262. PROGRAMA financiranja zaštite od požara u 2020. godinu 2181.
263. ODLUKA o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Karlovca za 2019. godinu 2183.
264. ODLUKA o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Karlovca za razdoblje 2020. – 2023. 2183.
265. ODLUKA o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Karlovca za trogodišnji period (2020. – 2022.) 2183.
266. ODLUKA o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Karlovca namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Karlovca za
2020. godinu 2184.
267. ODLUKA o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine u Gradu Karlovcu u 2020. godini 2185.
268. PROVEDBENI PROGRAM poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2020. godinu 2187.
269. PROGRAM korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca u 2020. godini 2189.
270. PROGRAM mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2020. godinu 2190.
271. PROGRAM razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2020. godinu 2193.
272. ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca 2197.
273. ODLUKA o smanjenju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca za 2020. godinu 2259.
274. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele sredstava spomeničke rente na području grada Karlovca putem javnog poziva 2260.
275. PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2020. godinu 2260.
276. PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2020. godinu 2262.
277. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020. godinu 2272.
278. PROGRAM očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno – povijesne cjeline u 2020. godini 2274.
279. PROGRAM javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2020. godinu 2276.
280. PROGRAM javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2020. godinu 2279.
281. PROGRAM javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2020. godinu 2283.
282. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2020. godinu 2288.
283. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Zaklade „Nikole Tesla“ za darovite učenike i studente, mlade znanstvenike i doktorande 2291.
284. ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2020. godinu
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana