Glasnik 15 / 2019.

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK     str.
 
205. PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI za provedbu i Grafičkog dijela Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca    1352.
                                       
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
 
206. ODLUKA o broju grupa produženog boravka u osnovnim školama grada Karlovca          1436.
207. RJEŠENJE   o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC  1436. 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana