Glasnik 14 / 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA    str.
 
192. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Gradonačelnika grada Karlovca za razdoblje  01. siječnja  2019. godine do 30. lipnja 2019. godine 1237.
193. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2019. godinu   1237.
194. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2019. godinu    1340.
195. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2019. godinu  1340.
196. ODLUKA o službenoj iskaznici i znački, službenoj odori, oznaci i opremi komunalnih redara         1341.
197. ODLUKA o komunalnim djelatnostima na području Grada Karlovca          1344.
198. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Karlovca za razdoblje od 2017. do 2021. godine    1347.
199. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Dječjeg vrtića Karlovac za 2018./2019. pedagošku godinu    1348.
200. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Dječjeg vrtića Četiri rijeke za 2018./2019. pedagošku godinu 1348.
201. RJEŠENJE o imenovanju  ravnateljice Dječjeg vrtića Karlovac      1348.
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
202. ODLUKA o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Karlovca       1349.
203. ODLUKA o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području grada Karlovca za školsku godinu 2019./2020.   1350.                                                     
204. RJEŠENJE  o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac 1350.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana