Glasnik 13 / 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA   str.
187. ODLUKA o donošenju III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca 1226.
188. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2019. godinu 1232.
189. ODLUKA o postupku nabave radova energetske obnove, unutarnjeg uređenja i uređenja okoliša zgrade Dječjeg vrtića Dubovac u Karlovcu 1234.
190. ODLUKA o davanju na korištenje i upravljanje nekretnine kč.br. 297/1 k.o. Mala Švarča, u naravi Reciklažno dvorište 1234.
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU
191. ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Karlovca za 2019. godinu 1235
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana