Glasnik 11A / 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA    str.
182. ODLUKA o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (2.revizija ) za područje Grada Karlovca 1026.
183. ODLUKA o donošenju Plana zaštite od požara (2.revizija) za područje Grada Karlovca 1179.