Glasnik 1 / 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA   str.
1. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Karlovca za 2019.godinu 1.
2. ODLUKA o davanju jamstva Grada Karlovca za kreditno zaduženje tvrtci Gradska toplana d.o.o. Karlovac 1.
3. ODLUKA o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu 2.
4. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika Grada Karlovca o utrošku proračunske pričuve za razdoblje od 1. 5.- 31. 12. 2018. godine 3.
5. PROGRAM financiranja zaštite od požara u 2019. godini 4.
6. ODLUKA o komunalnom doprinosu 6.
7. ODLUKA o provedbi postupka nabave za radove rekonstrukcije atletske staze na stadionu Branko Čavlović – Čavlek 10.
8. ODLUKA o postupku nabave radova na rekonstrukciji Ulice Petra Filipca 11.
9. ODLUKA o postupku nabave radova na „Izgradnji NATURA 2000 interpretacijskih centara na otvorenom, javna i ambijentalna rasvjeta“ 11.
10. ODLUKA o izmjeni i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Grada Karlovca na korištenje udrugama 12.
11. ODLUKA o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Karlovca 13.
12. ODLUKA o osnivanju „Poduzetničke zone Banija - Ilovac III“ 15.
13. ODLUKA o smanjenju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu grada Karlovca za 2019. godinu 16.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA     str.
14.ODLUKA o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2018./2019. i broju stipendija za školsku/akademsku godinu 2018./2019. 17.
15. ODLUKA o utvrđivanju lokacija za kretanje pasa bez povodnika 18.
16. ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Karlovca za 2018. godinu 20.
17. ODLUKA o donošenju Plana nabave Grada Karlovca za 2019. godinu 21.
18. ZAKLJUČAK o donošenju Godišnjeg programa mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 21.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana