Glasnik 20 / 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA     str.
300. PRORAČUN grada Karlovca za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu 1737.
301. ODLUKA o izvršenju proračuna grada Karlovca za 2019. godinu 1869.
302. OPERATIVNI Plan investicijskih ulaganja u osnovnoj školi na području grada Karlovca za 2019. godinu 1876.
303. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2019. godini 1878.
304. PROGRAM prostornog uređenja u 2019. godini 1885.
305. PROGRAM zaštite okoliša u 2019. godini 1886.
306. PROGRAM energetske učinkovitosti u 2019. godini 1890.
307. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini 1894.
308. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 1894.
309. PROGRAM održavanja objekata u vlasništvu grada Karlovca u 2019. godini 1901.
310. PROGRAM razvoja i sigurnosti prometa u 2019. godini 1903.
311. PROVEDBENI program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2019. godinu 1904.
312. PROGRAM mjera poticaja razvoja turizma na području grada Karlovca za 2019. godinu 1907. 
313. PROGRAM razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Karlovca za 2019. godinu 1909.
314. PROGRAM javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2019. godinu 1913.
315. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019. godinu 1916.
316. PROGRAM javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2019. godinu 1919.
317. PROGRAM javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2019. godinu 1923.
318. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2019. godinu 1927.
319. PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2019. godinu 1930.
320. PROGRAM očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno povijesne cjeline za 2019. godini 1939.
321. ODLUKU o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja na području grada Karlovca u dječjim vrtićima kojima osnivač nije grad Karlovac za 2019. godinu 1940.
322. ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2019. godinu 1941.
323. ODLUKA o raspodjeli financijskih sredstava za rad Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2019. godini 1944.
324. ODLUKA o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Karlovca za 2018. godinu 1946.
325. ODLUKA o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Karlovca za trogodišnji period 2019. – 2021 1947.
326. ODLUKA o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Karlovca namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća grada Karlovca za 2019. godinu 1947.
327. ODLUKA o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine u Gradu Karlovcu u 2019. godini 1948.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
328. PLAN Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. Godini 1951.
329. PLAN lokacije za postavu reklamnih panoa namijenjenih oglašavanju na stupovima javne rasvjete 1952.
330. ODLUKA o odobrenju prodaje 1/2 suvlasničkog dijela nekretnine u Karlovcu, u Ulici Judevita Jonkea 2 1953.
331. ODLUKA o davanju suglasnosti trgovačkom društvu MLADOST d.o.o. za nabavu specijalnog vozila – pauk 1953.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana