Glasnik 18 / 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA         str.
250. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja 1474.
251. RJEŠENJE o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća grada Karlovca 1474.
252. RJEŠENJE o izboru i imenovanju predsjednika Gradskog vijeća grada Karlovca 1475.
253. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeća grada Karlovca iz reda predstavničke većine na njihov prijedlog 1475.
254. RJEŠENJE o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća grada Karlovca iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog 1475.
255. RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća grada Karlovca iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog 1476.
256. ODLUKA o izmjeni odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu 1476.
257. ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2018. Godinu i projekcije za 2019 i 2020 godinu 1477.
258. ODLUKA o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu 1661.
259. ODLUKA o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju grada Karlovca 1661.
260. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2018. godinu 1667.
261. DRUGE IZMJENE Provedbenog programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2018. godinu 1668.
262. DRUGA IZMJENA I DOPUNA Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2018. godinu 1668.
263. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2018. godinu 1670.
264. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2018. godinu 1671.
265. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2018. godini 1672.
266. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa energetske učinkovitosti u 2018. godini 1674.
267. DRUGE IZMJENE I DOPUNE programa razvoja i sigurnosti prometa u 2018. godini 1677.
268. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2018. godini 1677.
269. TREĆE IZMJENE I DOPUNE programa održavanja objekata u vlasništvu grada Karlovca u 2018. godini 1681.
270. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Karlovca za 2018. godinu 1683.
271. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencije troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2018. godinu 1684.
272. ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 1686.
273. ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2018. godini 1691.
274. ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja u 2018. godini 1700.
275. ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja turizma na području grada Karlovca za 2018. godinu 1702.
276. ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2018. godinu 1703.
277. ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi grada Kadrovca za 2018. godinu 1705.
278. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2018. godinu 1706.
279. ODLUKA o odobrenju kreditnog zaduženja tvrtci Gradska toplana d.o.o. Karlovac 1706.
280. ODLUKA o otpisu dugova fizičkim osobama 1707.
281. ODLUKA o komunalnoj naknadi 1709.
282. ODLUKA o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 1715..
283. ODLUKA o odobrenju zaključenja Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta Izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa 1716.
284. ODLUKA o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao k.č.br. 1785/8, k.o. Karlovac II Robertu Dobriniću iz Karlovca, Andrije Hebranga 12, temeljem članka 7. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 1721.
285. ODLUKA o tehničkim uvjetima za oglašavanje na stupovima javne rasvjete 1721.
286. ODLUKA o suglasnosti za prijavu na javni poziv i provedbu projektnog prijedloga „Historical Fortresses Increasing cross-border Tourism Development“ (Akronim: FORTITUDE ( u okviru 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz programa transnacionalne suradnje INTERREG IPA HR-BA-ME 2014-2020 1722.
287. ODLUKA o davanju suglasnosti za sklapanje DODATAKA III. Okvirnom sporazumu vezano za postupak javne nabave pod nazivom: Rekonstrukcija dijela bivšeg vojnog kompleksa u muzejski prostor zbirke naoružanja iz Domovinskog rata, Turnja, Karlovac – 5. faza 1723.
288. ODLUKA o trećim izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela grada Karlovca 1724.
289. ODLUKA o suglasnosti na izmjenu teksta Statuta Gradskog muzeja Karlovac 1725.
290. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Program rada Savjeta mladih grada Karlovca za 2019. Godinu 1727.
291. RJEŠENJE o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za javna priznanja 1728.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
292. PRVE IZMJENE I DOPUNE Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. Godini 1729.
293. ODLUKA prijenosu imovine na Dječji vrtić Karlovac bez naknade 1731.
294. ODLUKA prijenosu imovine na Dječji vrtić Četiri rijeke bez naknade 1731.
295. ZAKLJUČAK o ne davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje pružanja usluge Grad Karlovac 1732.
296. RJEŠENJE o imenovanju Stožera zimske službe 1732.
297. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Komisije za uređenje i zaštitu zelenih površina grada Karlovca 1733
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana