Glasnik 13 / 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA    str.
198. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu 1160.
199. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2018. godinu 1285.
200. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 1286.
201. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa Gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2018.godini 1288.
202. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja u 2018. godini 1296.
203. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2018. godinu 1298.
204. STATUTARNA ODLUKA o četvrtim izmjenama i dopunama Statuta Grada Karlovca 1299.
205. POSLOVNIČKA ODLUKA o petim izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Karlovca 1300.
206. ODLUKA o prijateljstvu i suradnji između Grada Karlovca i Grada Vukovara 1300.
207. ODLUKE o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Karlovca 1301.
208. ODLUKA o odobrenju projekta „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Karlovca“ 1308.
209. ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, 1308.
210. ODLUKA o davanju suglasnosti OŠ Mahično za prijenos prava vlasništva na Grad Karlovac nekretnine k.č. br. 14/46, površine 1828 m2 k.o. Pokupje Hrnetičko 1310.
211. ODLUKA o suglasnosti za prijavu projekta energetske obnove na objektima DV Dubovac, OŠ Turanj i OŠ Braća Seljan na natječaj u okviru Poziva 4c1.4 „Energetska obnova i korištenje obnovljenih izvora energije u zgradama javnog sektora“ 1311.
212.ODLUKA o suglasnosti za provedbu projekata energetske obnove „Energetska obnova zgrade Gradske uprave na adresi Ivana Banjavčića 9 u Karlovcu“ i „Energetska obnova Ivana Meštrovića 10“ na natječaj u okviru Poziva 4c1.4 „Energetska obnova
i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora „ 1312.
213. ODLUKA o odabiru ponude za povjeravanje poslova održavanja poljskih puteva malčiranjem temeljem pisanog ugovora 1312.
214. ODLUKA o provedbi postupka nabave za radove održavanja imovine Grada Karlovca u dijelu koji se odnosi na građevine 1313.
215. ODLUKA o provedbi postupka nabave za radove održavanja javne rasvjete na području Grada Karlovca 1314.
216. ODLUKA o pokretanju postupka javne nabave za usluge provedbe izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu projekta naziva: „ Projekt izobrazno - informatibnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom “ Pametno odloži # Bolji Karlovac složi“ 1315

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
217. ODLUKA o Prvim izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu 1315.
218. ODLUKA o broju grupa produženog boravka u osnovnim školama grada Karlovca 1316.
219. ODLUKA o odobravanju kupnje poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o. 1317.
220. ZAKLJUČAK o utvrđivanju posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi pri prekoračenju koncentracije ozona 1317.
221. RJEŠENJE o imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu prijedloga Odluke o komunalnom redu grada Karlovca 1318.
222. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu nacrta Odluke o komunalnom doprinosu Grada Karlovca 1319.
223. RJEŠENJE o izmjeni određivanju brojčanih oznaka 1320
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana