Glasnik 09 / 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA  str.
151. PRVE IZMJENE I DOPUNE Provedbenog programa poticaja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2018. godinu 631.
152. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2018. godinu 631.
153. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2018. godinu 632.
154. ODLUKA o kreditnom zaduženju Grada Karlovca 633.
155. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja u 2018. godini 634.
156. ODLUKA o postupku nabave radova za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Grabrik 635.
157. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznake k.č.br. 1347/4 i 1361/3 obje k.o. Jelsa 636.
158. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva nekretnine oznake k.č.br. 1640 k.o. Karlovac II Osnovnoj školi Dubovac 636.
159. ODLUKA o davanju suglasnosti OŠ Grabrik za prijenos prava vlasništva na Dječji vrtić Karlovac nekretnina označenih kao k.č.br. 1996/5, površine 366 m2 i k.ć.br. 1996/6 površine 407 m2, obje k.o. Karlovac II 637.
160. ODLUKA o suglasnosti za prijavu na javni natječaj i provedbu projektnog prijedloga „Transnational Network for Cultural Dialogue and Awareness of Diversity“ u okviru Poziva za prijavu projektnih prijedloga Regionalnog fonda Europskog gospodarskog prostora i
Norveške 637.
161. ODLUKA o suglasnosti za prijavu na javni natječaj i provedbe projektnog prijedloga „ CUBE – Culture- Based Entrepreneurship/Education/Entertainment „ u okviru Poziva Interreg V-B Adriatic- Ionian Programme- ADRION 2014 – 2020, 2. Poziv,
prioritet 2 638.
162. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Aneksa ugovora o obračunu i plaćanja usluge pročišćavanja i provoda otpadnih voda Grada Duga Rese 639.
163. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2017. godinu 639.
164. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Čistoća d.o.o. za 2017. godinu 640.
165. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Mladost d.o.o. za 2017. godinu 640.
166. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Inkasator d.o.o. za 2017. godinu 640.
167. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Zelenilo d.o.o. za 2017. godinu 641.
168. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Gradska toplana d.o.o. za 2017. godinu 641.
169. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Hrvatski radio Karlovac za 2017. godinu 641.
170. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Hostel Karlovac d.o.o. za 2017. godinu 642.
171. RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Karlovac 642.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
172. PRAVILNIK o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva u 2018. godini 643.
173. ODLUKA o osnivanju radne skupine za provedbu redovnog tekućeg ažuriranja Plana zaštite od požara Grada Kadrovca 651
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana