Glasnik 08 / 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                str.
122. ODLUKA o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu 429.
123. PRVE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu s projekcijama za razdoblje od 2019. – 2020. godine 434.
124. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu 588.
125. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Grada Karlovca za razdoblje od 01. 01. – 30. 04. 2018. godine 588.
126. PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2018. godinu 589.
127. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 591.
128. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2018. godini 592.
129. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja u 2018. godini 601.
130. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2018. godini 603.
131. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa energetske učinkovitosti u 2018. godini 607.
132. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine
unutar kulturno-povijesne cjeline u 2018. godini 609.
133. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini 611.
134. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 612.
135. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja objekata u vlasništvu Grada Karlovca u 2018. godini 618.
136. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2018. godini 619.
137. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2018. godinu 620.
138. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2018. godinu 621.
139. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2018. godinu 621.
140. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca u 2018. godini 623.
141. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Karlovca za razdoblje od 2017. do 2021. godine 624.
142. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca u 2018. godini 624.
143. ODLUKA o prihvaćanju Akcijskog plana provedbe za razdoblje od 2018. do 2020. godine Strategije kulturnog razvoja grada Karlovca za razdoblje od 2014. do 2024. godine 625.
144. ODLUKA o prigovorima na Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Karlovac 625.
145. ODLUKA o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Karlovac 626.
146. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC za 2017. godinu 626.
147. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o školstvu za 2017. godinu 627.
148. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca za 2017. godinu 627.
149. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2017. godinu 627. 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
150. ODLUKA kojom se utvrđuje lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja 629
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana