Glasnik 04 / 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA   str.
46. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu 188.
47. ODLUKA o otpisu potraživanja Grada Karlovca 298.
48. ODLUKA o postupku nabave radova za izgradnju oteretnih kanala u naseljima Jamadol, Gornja Švarča i Mala Švarča 299.
49. ODLUKA o postupku nabave radova za rekonstrukciju Šipuševe, Vitezovićeve, Šebetićeve, Preradovićeve, Gundulićeve ulice i Ulice V. Mažuranića u Karlovcu – IV faza 299.
50. ODLUKA o postupku nabave radova za rekonstrukciju dijela Ulice Rakovac i dijela Radićeve ulice u Karlovcu 300.
51. ODLUKA o postupku nabave radova za gradnju mosta Hrnetić 300.
52. ODLUKA o povjeravanju komunalne djelatnosti u dijelu koji se odnosi na asfaltirane nerazvrstane ceste na području Grada Karlovca na temelju pisanog ugovora 301.
53. ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na nerazvrstane ceste od kamenog materijala na području Grada Karlovca na temelju pisanog ugovora 302.
54. ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Karlovca u dijelu koji se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na temelju pisanog ugovora 302.
55. ODLUKA o povjeravanju obavljanja djelatnosti javne rasvjete u dijelu koji se odnosi na opskrbu električnom energijom za rasvjetu na području Grada Karlovca na temelju pisanog ugovora 303.
56. ODLUKA o suglasnosti za prijavu na javni natječaj i provedbu projektnog prijedloga „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima 304.
57. ODLUKA o suglasnosti za pripremu i prijavu projektnog prijedloga u okviru 3. poziva na podnošenje projektnih prijedloga inicijative Urban Innovative Actions 305.
58. ODLUKA o suglasnosti za pripremu i prijavu projektnog prijedloga „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Karlovca“ na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ 306.
59. ODLUKA o suglasnosti za prijavu na otvoreni poziv i provedbu projektnog prijedloga „Unapređenje kvalitete predškolskog odgoja“ koji će se pripremiti u okviru otvorenog Poziva za prijavu projekta usmjerenih na „Unapređenje usluga za djecu
u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ referentni broj: UP.02.2.2.08 307.
60. ODLUKA o postupku nabave opreme za Muzejski postav Domovinskog rata Gradskog muzeja Karlovac 307.
61. ODLUKA o promjeni granica Grada Karlovca i Općine Barilović 308.
62. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Karlovca 308.
63. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2017. Godini 309.
64. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja grada u 2017. godini 314.
65. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite okoliša u 2017. godini 316.
66. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa energetske učinkovitosti u 2017. godini 319. 
67. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2017. godini i namjenskom utrošku sredstava Proračuna spomeničke rente za 2017. godinu 321.
68. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 324.
69. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa razvoja i sigurnosti prometa za 2017. godinu 324.
70. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja objekata u vlasništvu Grada Karlovca za 2017. godinu 324.
71. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Provedbenog programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2017. godinu 325.
72. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o Programu mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2017. godinu 325.
73. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2017. godinu 326.
74. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ u 2017. godini 326.
75. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Gradskog muzeja Karlovac u 2017. godini 326.
76. ZAKLJUČAK o Izvješća o radu Gradskog kazališta „Zorin dom“ u 2017. godini 327.
77. RJEŠENJE o imenovanju Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac 327.
78. RJEŠENJE o imenovanju ulice imenom Put Valerijana Rieznera 328.
79. RJEŠENJE o imenovanju Šetnice Franje Šporera i Šetnice Jurja Lipovšćaka u arboretumu Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac 328.
80. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik 328.
81. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za gradska znakovlja, imenovanja i preimenovanja javnih prostora i objekata u gradu Karlovcu 329.
82. ODLUKA o promjeni granica između naselja Mahićno i Karlovca 329

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
83. PRAVILNIK o trećim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca 330.
84. ODLUKA o izmjeni Odluke o subvencioniranju kamata za kredite poduzetnicima sa sjedištem i prebivalištem na području Grada Karlovca – Program „Karlovac 2011“ 331.
85. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Oružane 332.
86. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom grada Karlovca u 2017. godini 332.
87. RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za raspodjelu korištenja odmarališnih apartmana u Selcu 338.
88. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za utvrđivanje tehničkih i drugih uvjeta za oglašavanje na stupovima javne rasvjete 339.
89. RJEŠENJE o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad 339.
90. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za organizaciju manifestacije Dani piva za 2018. godinu 340
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana