Glasnik 8 / 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA   str.

81. ODLUKA o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu          307.
82. PRVE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu 312.
83. ODLUKA o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja na području grada Karlovca u dječjim vrtićima kojima osnivač nije Grad Karlovac     420.
84. PRVE IZMJENE I DOPUNE Plana nabave za 2017. godinu  420.
85. ODLUKA o lokalnim porezima Grada Karlovca 432.
86. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2017. godini   434.
87. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini     440.
88. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2017. godini          444.
89. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja objekata u vlasništvu grada Karlovca u 2017. godini      445.
90. PRVA  IZMJENA Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2017. godinu      446.
91. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja Grada u 2017. godini      448.
92. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2017. godini           450.
93. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa energetske učinkovitosti u 2017. godini      453.
94. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2017. godini   456.
95. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini     457.
96. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2017. godinu    457.
97. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2017. godinu     459.
98. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2017. godinu  460.
99. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova  stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći Grada Karlovca za 2017. godinu    461.
100. PRVA IZMJENA Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava  za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva grada Karlovca u 2017. Godini      461.
101. ODLUKA o suglasnosti na ugovor MUP-a Republike Hrvatske i Grada Karlovca za vatrogasno vozilo          464.       
102. ODLUKA o izmjeni I. programa financiranja zaštite od požara za 2017. godinu   464.
103. ODLUKA o II. Izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za rad Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2017. godini        465.
104. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala Gradska toplana  d.o.o.        465.
105. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Mekušje – I etapa“     466.
106. ODLUKA o davanju na korištenje i upravljanje nekretnine kč. br. 704 k.o. Pokupje Hrnetičko         473.
107. ODLUKA o suglasnosti za prijavu na javni natječaj i provedbu ulaganja u okviru projekta SPORT ZA SVE" unutar mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.   473.
108. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o provedbi projekta „Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – Kaquarium“     486.
109. PRAVILNIK o provedbi postupka jednostavne nabave     487.
110. ODLUKA o davanju suglasnosti  za provedbu otvorenog postupka javne nabave:Rekonstrukcija i dogradnja Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži – 2. etapa“  sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma u trajanju od (četiri) odine    490.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana