Glasnik 21 / 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA      str.
300. ODLUKA o donošenju Plana gospodarenja otpadom grada Karlovca za razdoblje 2017. – 2022. godine 1486.
301. PROGRAM financiranja zaštite od požara u 2018. godini 1544.
302.TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2017. godinu 1546.
303. ODLUKA o osnivanju Gradske tvrtke GeotermiKA d.o.o. za energetiku 1548.
304. ODLUKA o parkiralištima na području Grada Karlovca 1551.
305. ODLUKA o povjeravanju na upravljanje javnih sportskih građevina u vlasništvu Grada Karlovca trgovačkom društvu Mladost d.o.o. 1558.
306. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Karlovac 1559.
307. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke 1559.
308. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Karlovac 1560.
309. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Četiri rijeke 1560.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
310. PRVE IZMJENE I DOPUNE Plana savjetovanja s javnošću u 2017. godini 1561.
311. ODLUKA o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova 1562.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana