Glasnik 20 / 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA     str.
251. PRORAČUN GRADA KARLOVCA za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 1233.
252. ODLUKA o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu 1359.
253. ODLUKA o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca 1366.
254. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2018. godini 1366.
255. PROGRAM zaštite okoliša u 2018. godini 1372.
256. PROGRAM energetske učinkovitosti u 2018. godini 1375.
257. PROGRAM očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2018. godini 1378.
258. PROGRAM prostornog uređenja u 2018. godini 1379.
259. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini 1381.
260. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 1381.
261. PROGRAM održavanja objekata u vlasništvu Grada Karlovca u 2018. godini 1390.
262. PROGRAM razvoja i sigurnosti prometa Grada Karlovca u 2018. godini 1391.
263. PROGRAM razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca u 2018.godini 1392.
264. PROGRAM razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2018. godinu 1397.
265. PROVEDBENI PROGRAM poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2018. godinu 1400.
266. PROGRAM javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2018. godinu 1402.
267. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2018. godinu 1406.
268. PROGRAM javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2018. godinu 1409.
269. PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2018. godinu 1413.
270. PROGRAM javnih potreba osnovnih škola na području grada Karlovca iznad zakonskog standarda za 2018. godinu 1423.
271. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2018. godinu 1426. 
272. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Plana nabave za 2017. godinu 1428.
273. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Karlovca 1450.
274. ODLUKA o odabiru ponude za održavanje imovine Grada Karlovca kao komunalne djelatnosti u dijelu koji se odnosi na održavanje komunalnih objekata 1450.
275. ODLUKA o postupku nabave radova za izgradnju transportnih kolektora u naseljima Jamadol i Gornja Švarča 1451.
276. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini k.č.br. 1237 k.o. Skakavac 1452.
277. ODLUKA o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja na području grada Karlovca u dječjim vrtićima kojima je osnivač nije Grad Karlovac za 2018. godinu 1452.
278. ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2018. godinu 1453.
279. OPERATIVNI PLAN investicijskih ulaganja u osnovne škole na području grada Karlovca za2018. godinu 1456.
280. ODLUKA o imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Karlovca za razdoblje od 2017. – 2021. godine 1457.
281. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ 1458.
282. ODLUKA o osnivanju Savjeta mladih Grada Karlovca 1459.
283. ODLUKA o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Karlovca 1462.
284. ODLUKA o usvajanju Analize sustava civilne zaštite na području grada Karlovca za 2017. godinu 1472.
285. ODLUKA o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Karlovca za trogodišnje razdoblje 2018. – 2020. godine 1472.
286.ODLUKA o raspodjeli financijskih sredstava za rad Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2018. godini 1472.
287. ODLUKA o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine u Gradu Karlovcu u 2018. godini 1474.
288. ODLUKA o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Karlovca namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća grada Karlovca u 2018. godini 1475.
289. ODLUKA o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o naknadama članovima Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Karlovac 1476.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
290. ODLUKA o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2017./2018. i broju stipendija za školsku/akademsku godinu 2017./2018. 1478.
291. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove Dječji vrtić Karlovac 1478.
292. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove Dječjeg vrtića Četiri rijeke Karlovac 1479.
293. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove Javna vatrogasna postrojba Karlovac 1480.
294. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove Gradski muzej Karlovac 1481.
295. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove Gradsko kazalište Zorin dom Karlovac 1481.
296. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac 1482.
297. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju tajnika Upravnog vijeća Ustanove AQUATIKA Karlovac 1483.
298. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje tehničkih i drugih uvjeta za oglašavanje na stupovima javne rasvjete 1483.
299. RJEŠENJE o imenovanju ovlaštenog predstavnika Grada Karlovca u radu Lokalne akcijske grupe „Vallis Colapis“ 1484
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana