Glasnik 19 / 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA    str.
 
218. ODLUKA o izmjeni i dopuni odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu   991.
219. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu   992.       
220. PRVE IZMJENE I DOPUNE Provedbenog programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2017. godinu  1176.
221. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2017. godinu 1177.
222. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2017. godinu           1178.
223. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja Grada  u 2017. godini         1179.
224. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2017. godinu    1181.    
225. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca  za 2017. godinu     1183.
226. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge  infrastrukture u 2017. godini     1184.    
227. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2017. godini         1190.
228. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa energetske učinkovitosti u 2017. godini    1194.
229. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2017. godini          1197.
230. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini       1198.
231. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2017. godini     1206.
232. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja objekata u vlasništvu Grada Karlovca u 2017. godini       1206.
233. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2017. godinu 1208.  
234. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći Grada Karlovca za 2017. godinu     1210.
235. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2017. godinu     1212.
236. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2017. godinu           1213.
237. TREĆE IZMJENE Programa financiranja zaštite od požara            1238.
238. ODLUKA  o uređenju prometa na području Grada Karlovca      1215.
239. ODLUKA  o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 1934/35 k.o. Karlovac II, Dječjem vrtiću „Četiri rijeke“ iz Karlovca   1223.
240. ODLUKA  o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju ruralnih naselja Grada Karlovca u članstvo Lokalne akcijske grupe „Vallis Colapis“   1223.
241. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju školskih odbora 1224.
242. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o postupku povećanja  temeljnog kapitala društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac 1225.
 
ISPRAVAK
243. RJEŠENJA  o imenovanju šetnice prof. Vladimiru Peršin 1225.
244. ODLUKA o suglasnosti na ugovor MUP-a Republike Hrvatske i Grada Karlovca za vatrogasno Vozilo       1225.
   
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

 
245. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem  redu upravnih tijela Grada Karlovca    1227.
246. TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA    prijma u službu u upravna tijela grada Karlovca za 2017. godinu    1228.
247. ODLUKA o imenovanju Stožera civilne zaštite grada Karlovca      1228
248. ODLUKA o objavi javnog natječaja i Rješenja o imenovanju  Povjerenstva za provedbu javnog natječaja    1229.
249. ODLUKA o objavi javnog natječaja i Rješenja o imenovanju  Povjerenstva za provedbu javnog Natječaja  1230.
250. ZAKLJUČAK o donošenju Izvedbenog programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima za razdoblje od 15. studenog 2017. godine do 31. ožujka 2018. godine na području grada Karlovca    1231.
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana