Glasnik 19 / 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA    str.
 
207.  RJEŠENJE o razrješenju potpredsjednice Gradskog vijeća grada Karlovca      1026.
208.  RJEŠENJE o izboru podpredsjendika Gradskog vijeća Grada Karlovca         1026.
209. ODLUKA o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Gornje Mekušje“     1026.
210. PRVA IZMJENA I DOPUNA  Programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području grada Karlovca za razdoblje 2016. – 2020. godine    1031.
211. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Plana nabave za 2016. godinu     1032.
212. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2017. godinu    1049.
213. PLAN RASHODA za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2017. godinu      1051.
214. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2017. godini     1053.
215. PROGRAM prostornog uređenja Grada u 2017. godini     1057.
216. PROGRAM zaštite okoliša u 2017. godini    1059.
217. PROGRAM energetske učinkovitosti u 2017. godini    1062.
218. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini  1065.
219. PROGRAM očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2017. godini    1066.
220. PROGRAM razvoja i sigurnosti prometa u 2017. godini      1067.
221. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini           1068.
222. PROGRAM održavanja objekata u vlasništvu grada Karlovca u 2017. godini      1075.
223. PROVEDBENI PROGRAM poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2017. godinu   1076.
224. PROGRAM mjera poticanja razvoja  malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2017. godinu    1079.
225. PROGRAM mjera poticanja razvoja turizma na području grada Karlovca za 2017. godinu      1082.
226. PROGRAM financiranja zaštite od požara za 2017. godinu  1084.
227. PROGRAM rada Savjeta mladih Grada Karlovca za 2017. godinu   1086.
228. PROGRAM javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2017. godinu  1087.
229. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2017. godinu      1090.
230. PROGRAM subvencija troškova  stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2017. godinu          1092.
231. PROGRAM javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2017. godinu      1101.
232. PROGRAM javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2017. godinu  1105.
233. PLAN nabave za 2017. godinu 1109.
234. ODLUKA o smanjenju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca u 2017. godini     1118.
235. ODLUKA o raspodjeli financijskih sredstava za rad Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2017. godini   1118.
236. ODLUKA o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Karlovca za trogodišnje razdoblje 2017. – 2019. godinu  1119.
237. ODLUKA o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Karlovca za 2016. godinu  1120.
238. ODLUKA o suglasnosti za pripremu i prijavu projektnih prijedloga za natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije   1120.
239. OPERATIVNI PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca u 2017. godini   1121.
240. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda i javnih potreba osnovnog školstva grada Kadrovca u 2017. godini  1123.
241. ODLUKA o dodjeli besplatnih udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola grada Karlovca za nastavnu godinu 2017./2018. 1125.
242. ODLUKA o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Karlovca namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća grada Karlovca  za 2017. godinu   1127.
243. ODLUKA o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća grada Karlovca      1128.
244. ODLUKA o postupku nabave radova na sanaciji klizišta iznad Vojnog groblja    1130.
245. ODLUKA o postupku nabave radova na izgradnji Glazbenog paviljona     1131.
246. ODLUKA o odabiru ponude za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Karlovca na temelju pisanog ugovora  1131.
247. ODLUKA o pristupanju mjesnih odbora Grada Karlovca u redovito članstvo Lokalne akcijske grupe „Vallis Colapis“  1132.
248. RJEŠENJE o imenovanju ulice Branko Čavolivić – Čavlek   1133.
249. ODLUKA o trećim izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i  namještenika    1133.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA 

250. PRAVILNIK o financiranju Programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva    1134.
251. ODLUKA o trećoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2016. godinu 1146.
252. ISPRAVAK PRAVILNIKA o petim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem  redu upravnih tijela Grada Karlovca  1152.
          
OSTALO
 
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
252. ISPRAVAK JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Zvijezda“   1153.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana