Glasnik 15 / 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA   str.
143. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Gradonačelnika grada Karlovca za razdoblje  1. siječnja – 30. lipnja 2016. godine 
145. PRAVILNIK  o stipendiranju učenika i studenata grada Karlovca        612.
146. ISPRAVAK ODLUKE  o izmjeni dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu                617.
147. ODLUKA o  davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi nakon provedenog postupka nabave „Rekonstrukcija i dogradnja Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži – prva etapa“                                 618.
148. ODLUKA o osnivanju Zaklade Nikola Tesla za darovite  učenike, studente, mlade znanstvenike i doktorande   618.
149. ODLUKA  o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi na k.č. br. 1449 Gornje Stative           621.
150. ODLUKA  o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Grada Karlovca na korištenje udrugama     621.
151. ODLUKA o prihvaćanju ponude za obavljanje poslova komunalne djelatnosti higijeničarske službe na području Grada Karlovca    626.
152. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Društva Mladost d.o.o. za 2015. godinu                    627.
153. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Društva  Inkasator d.o.o. za 2015. godinu                 27.
154. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Društva  Gradska toplana d.o.o. za 2015. godinu                         628.
155. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Dječjeg vrtića Karlovac za 2015./2016. pedagošku godinu            628.
156. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Dječjeg vrtića Četiri rijeke za 2015./2016. pedagošku godinu       628.
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
157.  ODLUKA   o financiranju projekta „Ured za savjetodavnu pomoć“ iz područja zaštite potrošača      629.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana