Glasnik 10 / 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA      str.
 
76. ODLUKA o raspodjeli viška prohoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2015. godinu         234.
77. PRVE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu         239.
78. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Poduzetnička zona – Mrzlo polje – Karlovac“    379.
79. ODLUKA  o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Industrijska zona – Jug – Mala Švarča“       390.
80. ZAKLJUČAK  o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačke športske zajednice za 2015. godinu        408.
81. PRVE IZMJENE I DOPUNE Plana nabave za 2016.godinu      408.
82. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2016. godini  418.
83. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja u 2016. godini    424.
84. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2016. godini           426.
85. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa energetske učinkovitosti u 2016. godini            430.
86. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini     433.
87. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2016. godini       441.
88. PRVA IZMJENA Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2016. godinu      442.
89. PRVE IZMJENE I DOPUNE Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog  financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Karlovca u 2016. godini    444.
90. PRVE IZMJENE I DOPUNE Operativnog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca u 2016. godini      447.
91. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2016. godinu     449.
92. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2016. godinu    450.
93. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći Grada Karlovca za 2016. godinu     451.
94. ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2016. godinu     453.
95. ODLUKA o postupku nabave radova za rekonstrukciju Nemčićeve ulice i ograde groblja Dubovac    454.
96. ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika    454.       
97. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca      455.
98. ODLUKA o postupku nabave radova energetske obnove zgrade osnovne škole Švarča                  456.
99. ODLUKA o postupku nabave radova energetske obnove zgrade osnovne škole Skakavac                            456.
100.ODLUKA o davanju  suglasnosti na Statut Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC     457.
101. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture za 2015. godinu         458.
102. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu školstva za 2015. godinu            458.
 
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana