Glasnik 15 / 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA

222. PRORAČUN GRADA KARLOVCA za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 1027.
223. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu 1183.
224. RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta Zorin dom 1190.
225. ODLUKA o donošenju Plana razvoja centralnih toplinskih sustava na području grada Karlovca 1191.
226. IZMJENA PLANA mreže dječjih vrtića na području grada Karlovca 1191.
227. PLAN nabave za 2016. godinu 1192.
228. PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2016. godinu 1201.
229. IZMJENE DRUGE PROGRAMA zaštite od požara za 2015. godinu 1203.
230. PROGRAM financiranja zaštite od požara za 2016. godinu 1203.
231. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini 1206.
232. PROGRAM razvoja i sigurnosti prometa u 2016. godini 1218.
233. PROGRAM prostornog uređenja u 2016. godini 1219.
234. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2016. godini 1221.
235. PROGRAM zaštite okoliša u 2016. godini 1226.
236. PROGRAM energetske učinkovitosti u 2016. godini 1230.
237. PROGRAM očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2016. godini 1233.
238. OPERATIVNI PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca u 2016. godini 1234.
239. PROGRAM javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2016. godinu 1236.
240. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2016. godinu 1239.
241. PROGRAM javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2016. godinu 1242.
242. IV. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2015. godinu 1247.
243. PROGRAM javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2016. godinu 1248.
244. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2016. godinu 1252.
245. PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2016. godinu 1254.
246. PROGRAM mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Karlovca za 2016. godinu 1264.
247. PROGRAM mjera poticanja razvoja turizma na području grada Karlovca za 2016. godinu 1268.
248. PROGRAM poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području grada Karlovca za razdoblje 2016. – 2020. 1271.
249. PROVEDBENI PROGRAM poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2016. godinu 1276.
250. ODLUKA o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih grada Karlovac za 2016. godinu 1278.
251. ODLUKA o smanjenju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca 1283.
252. ODLUKA o prijenosu imovine Dječjem vrtiću Karlovac u trajno vlasništvo 1284.
253. ODLUKA o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Karlovca za 2015. godinu 1285.
254. ODLUKA o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Karlovca za četverogodišnje razdoblje 2016. – 2019. 1285.
255. ODLUKA o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Karlovca za trogodišnje razdoblje 2016. - 2018. godina 1286.
256. ODLUKA o raspodjeli financijskih sredstava za rad vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2016. godini 1286.
257. ODLUKA o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente 1287.
258. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva komunalnih vodnih građevina Grada Karlovca 1288.
259. ODLUKA o II. izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi 1289.
260. ODLUKA o IV. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2015. godinu 1289.
261. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva grada Karlovca za 2016. godinu 1290.
262. ODLUKA davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Gradskog muzeja Grada Karlovca 1293.
263. ODLUKA o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Karlovca namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Grada Karlovca za 2016. godinu 1293.
264. ODLUKA o načinu financiranja Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine u Gradu Karlovcu u 2016. godini 1294.
265. RJEŠENJE o imenovanju Prolaza Krešimira Džebe 1296.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
266. ODLUKA o trećoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2015. godinu 1297.
267. ODLUKA o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2015./2016. i broju stipendija za školsku/akademsku godinu 2015./2016. 1298.
268. ODLUKA o produženju mandata članovima Upravnog vijeća Ustanove Dječji vrtić četiri rijeke
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana