Glasnik 13 / 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA

182. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka proračuna Grada Karlovca za 2014. godinu 794.
183. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu 795.
184. ZAKLJUČAK o neprihvaćanju Izvješća o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac za 2014. godinu 938.
185. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Plana nabave za 2015. godinu 939.
186. TREĆE IZMJENE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2015. godinu 951.
187. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Karlovca za 2015. godinu 953.
188. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2015. godinu 953.
189. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2015. godinu 955.
190. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2015. godinu 956.
191. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini 958.
192. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2015. godini 967.
193. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja u 2015. godini 969.
194. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2015. godini 971.
195. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2015. godini 979.
196. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa energetske učinkovitosti u 2015. godini 983.
197. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2015. godini 987. 198. DRUGA IZMJENA I DOPUNA Provedbenog programa potpora poljoprivredi na području Grada Karlovca za 2015. godinu 988.
199. DRUGA IZMJENA I DOPUNA Provedbenog programa ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2015. godinu 989.
200. ODLUKA o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Karlovca 990.
201. ODLUKA o odabiru ponude za održavanje imovine Grada Karlovca kao komunalne djelatnosti u dijelu koji se odnosi na održavanje komunalnih objekata 995
202. ODLUKA o postupku nabave za Sanaciju klizišta iznad Židovskog groblja – radovi 996.
203. ODLUKA o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti grada Karlovca za razdoblje 2015. – 2017. godina 996.
204. ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za rad vijeća GČ i MO u 2015. godini 997.
205. ODLUKA o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša za Grad Karlovac – revizija 1 998.
206. ODLUKA o trećim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2015. godinu 998.
207. ODLUKA o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi 999.
208. RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ 999.
209. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenom proračunskom nadzoru u Gradu Karlovcu 1000.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

210. ODLUKA o objavi javnog natječaja i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja 1000.
211. ODLUKA o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2015./2016. i broju stipendija za školsku/akademsku godinu
2015./2016.794. 1001.
212. ODLUKA o deficitarnim zanimanjima na području grada Karlovca 1002.
213. ODLUKA o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zelenilo d.o.o. za kreditno zaduženje kod Karlovačke banke 1002.
214. ODLUKA o dodjeli financijske potpore za sanaciju šteta od klizišta 1003.
215. ODLUKA o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti grada Karlovca za 2015. godinu 1004.
216. ODLUKA O DONOŠENJU Godišnjeg plana energetske učinkovitosti grada Karlovca za 2016. godinu 1004.
217. RJEŠENJE o imenovanju Stožera zimske službe 1005.
218. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu korištenja Odmarališta 1006.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana