Glasnik 12 / 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA
168. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Gradonačelnika grada Karlovca za razdoblje 1. siječnja - 30. lipnja 2015. godine 703.
169. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2015. godine 703.
170. ODLUKA o ukidanju Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac 782.
171. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca 783.
172. ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2015. godinu 785.
173. ODLUKA o donošenju Programskog i financijskog okvira Gradskog kazališta „Zorin dom“ 786.
174. ODLUKA o razrješenju članice Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost 786.
175. ODLUKA o prvim izmjenama Odluke o imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Karlovca za razdoblje od 2013. do 2017. godine 787.
176. ODLUKA o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 787.
177. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Karlovac za 2014./2015. predškolsku godinu 788.
178. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ za 2014./2015. predškolsku godinu 788.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
179. ODLUKA o najmu drvenih montažnih objekata za smještaj ogrijeva 789.
180. RJEŠENJE o imenovanju Savjeta za umirovljenike 791.
181. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za hrvatske branitelje 792.

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana