Glasnik 08 / 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA 

86. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2014. godinu 274.
87. ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja 418.
88. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja „Poduzetnička zona – Mrzlo polje – Karlovac“ 432.
89. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja „Industrijska zona – Jug – Mala Švarča“ 441.
90. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju koncesije KLASA: 021-05/06-01/5 URBROJ: 2133/01-01-01/10-06-8 od 29. lipnja 2006. godine 450.
91. ODLUKA o zonama sanitarne zaštite izvorišta Borlin i Jurkovića mlin 451.
92. ODLUKA o zonama sanitarne zaštite izvorišta Gaza I, Gaza II, Gaza III, Mekušje i Švarča 458.
93. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Karlovca 464.
94. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ 465.
95. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o provedenim programima u području socijalne skrbi, zdravstva i međugeneracijske solidarnosti u 2014. godini 465.
96. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o osnovnom školstvu Grada Karlovca za 2014. godinu 466.
97. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2014. godinu 466.
98. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o realizaciji Provedbenog programa potpora poljoprivredi na području Grada Karlovca za 2014. godinu 466.
99. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o realizaciji Provedbenog programa ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2014. godinu 467.
100. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za 2014. godinu 467.
101. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Zajednice tehničke kulture za 2014. godinu 468.
102. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca za 2014. godinu 468.
103. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu Vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2014. godinu 468.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

104. PRAVILNIK o načinu dodjele i korištenju obradivog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca 469.
105. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom grada Karlovca u 2014. godini 471.
106. RJEŠENJE o djelomičnom ukidanju Rješenja o imenovanju komisije za praćenje primjene Kolektivnog ugovora Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca 475.
107. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka sufinanciranja projekata udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja u 2015. godini 476.
108. PRAVILNIK o sadržaju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Karlovca 476.
109. ODLUKA o raspodjeli sredstava proračuna za sufinanciranje projekata udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja u 2015. godini 477.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana