Glasnik 02 / 2015.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC 

4. ZAKLJUČAK Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika grada Karlovca za razdoblje 1. srpnja - 31. prosinca 2014. godine 36.
5. ODLUKA o prihvaćanju Gradskog programa za mlade grada Karlovca od 2015. – 2018. godine 36.
6. ODLUKA o kreditnom zaduženju Grada Karlovca 37.
7. IZMJENE I DOPUNE Plana mreža dječjih vrtića na području grada Karlovca 38.
8. PRVE IZMJENE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola
za 2015. godinu 39.
9. PRVA IZMJENA Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva grada Karlovca za 2015. godinu 41.
10. PRVA IZMJENA I DOPUNA Operativnog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca za 2015. godinu 43.
11. PROGRAM očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2015. godini 45.
12. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini 46.
13. PROGRAM zaštite od požara za 2015. godinu 47.
14. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnoj samoupravi 49.
15. ODLUKA o izmjeni i dopune Odluke o postupku provođenja izbora za Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 50.
16. ODLUKA o postupku nabave radova za izgradnju parkirališta Ulice Imbre Tkalca 52.
17. ODLUKA o obavljanju djelatnosti javne vodoopskrbe na području grada Karlovca – dio naselja Okić 53.
18. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi na k.č. br. 1322/3 - put Široki Ćret k.o. Pokupska Blatnica 54.
19. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi na k.č. br. 2507/2 – put Puti k.o. Pokupska Luka 54.
20. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi na k.č. br. 1791/2 k.o. Donje Mekušje 54.
21. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi na više k.č. br. u k.o. Tušilović 55.
22. ODLUKA o dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ 55.
23. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ 56.
24. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ 56.
25. ODLUKA o davanju suglasnosti OŠ Banija za prodaju nekretnine k.č. br. 2358/2 k.o. Karlovac I 57.
26. ODLUKA o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih grada Karlovca za razdoblje 2014. – 2015. godine 57.
27. ODLUKA o izboru članova Savjeta mladih Grada Karlovca 58.
28. ODLUKA o izmjenama Odluke o smanjenju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca 59.
29. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ 59.
30. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za zaštitu potrošača 60.
31. ZAKLJUČAK o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Grada Karlovca 60.
32. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o. nakon završenog postupka pripajanja društva Karlovački tjednik d.o.o. društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o. uz Plan daljnjeg poslovanja društva 61.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

33. ODLUKA o ovjeravanju financijskih isprava 61.
34. ODLUKA o raspisivanju javnog poziva za prijam kandidata u Prometnu jedinicu mladeži grada Karlovca 63.
35. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje projekta u programu „Grad prijatelj djece“ za 2015. godinu 63.
36. ODLUKA o dodjeli bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Karlovca u 2015. godini 64.
37. ODLUKA o sufinanciranju projekata udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja u 2015. godini 74.
38. ZAKLJUČAK o donošenju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području grada Karlovca za 2015. godinu 75.

ISPRAVAK

39. ODLUKA o postupku nabave za rekonstrukciju Dječjeg vrtića i jaslica Gaza s izgradnjom pripadajućeg parkirališta 76.

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana