Glasnik 08 / 2014.

GRAD KARLOVAC
188. IZVJEŠĆE Mandatno imunitetne komisije o stavljanju mandata u mirovanje vijećnice gospođe Nade Murganić, te početku mandata zamjenske vijećnice gospođe Mirjane Pogačić 810.
189. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća grada Karlovca 810.
190. RJEŠENJE o izboru i imenovanju predsjednika Gradskog vijeća grada Karlovca 811.
191. PRORAČUN grada Karlovca za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu 811.
192. ODLUKA o izvršenju Proračuna grada Karlovca za 2015. godinu 917.
193. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima 923.
194. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješće gradonačelnika o utrošku sredstava proračunske pričuve za razdoblje od 01. – 30. 11. 2014. godine 924.
195. DRUGE IZMJENE I DOPUNE programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 924.
196. DRUGE IZMJENE I DOPUNE programa razvoja i sigurnosti prometa u 2014. godini 931.
197. DRUGE IZMJENE I DOPUNE programa održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme u 2014. godini 933.
198. PLAN nabave za 2015. godinu 934.
199. PLAN RASHODA za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2015. godinu 940.
200. PROGRAM zaštite okoliša u 2015. godini 942.
201. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2015. godini 945.
202. PROGRAM prostornog uređenja u 2015. godini 949.
203. PROGRAM energetske učinkovitosti u 2015. godini 951.
204. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini 954.
205. PROGRAM razvoja i sigurnosti prometa u 2015. godini 965.
206. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2015. godinu 966.
207. PROGRAM javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2015. godinu 969.
208. PROGRAM pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Odluke o socijalnoj skrbi za 2015. godinu 972.
209. PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2015. godinu 975.
210. PROGRAM javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2015. godinu 984.
211. PROGRAM javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2015. godinu 988.
212. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2015. godinu 992.
213. PROVEDBENI PROGRAM potpora poljoprivredi na području grada Karlovca za 2015. godinu 994.
214. PROVEDBENI PROGRAM ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2015. godinu 996.
215. PROGRAM mjera poticanja razvoja turizma na području grada Karlovca za 2015. godinu 998.
216. PROGRAM mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Karlovca za 2015. godinu 1000.
217. ODLUKA o postupku nabave za izgradnju prometnice za Kaquarium 1003.
218. ODLUKA o postupku nabave za rekonstrukciju Dječjeg vrtića i jaslica Gaza s izgradnjom pripadajućeg parkirališta 1004.
219. ODLUKA o postupku nabave za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na odlagalištu komunalnog otpada Ilovac – Karlovac 1004.
220. ODLUKA o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca 1005.
221. ODLUKA o petim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2014. godinu 1012.
222. ODLUKA o mjesnoj samoupravi 1013.
223. ODLUKA o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području grada Karlovca za 2014. godinu 1018.
224. ODLUKA o raspodjeli financijskih sredstava za rad vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2015. godini 1018.
225. ODLUKA o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Karlovca za 2015. godinu 1019.
226. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva grada Karlovca za 2015. godinu 1020.
227. OPERATIVNI PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca u 2015. godini 1023.
228. ODLUKA o ustupanju gradnje i održavanja građevina oborinske odvodnje 1024.
229. ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine u Karlovcu, u Nehajevoj ulici, oznake k.č. br. 3437/92, k.o. Karlovac II 1025.
230. ODLUKA o ispravku evidencije osnovnih sredstava grada Karlovca u odnosu na nekretninu oznake kč. br. 1083 k.o. Karlovac II 1026.
231. ODLUKA o pokretanju postupka nabave za radove gradnje i opremanja u okviru projekta „Slatkovodni akvarij muzej rijeka“ 1026.
232. ODLUKA o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama grada Karlovca 1027.
233. ODLUKA o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Karlovca namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Karlovca za 2015. godinu 1028.
234. ODLUKA o subvencioniranju društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o. u 2014. godini 1029.
235. ODLUKA o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća, članovima njihovih radnih tijela, te savjetodavnih tijela Gradonačelnika i savjetodavnim osobama koje imenuje Gradonačelnik 1030.
236. ODLUKA o drugoj izmjeni Odluke o naknadama članovima Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Karlovac 1030.
237. RJEŠENJE O IZMJENI Rješenja o korištenju sredstava proračuna za kapitalni projekt A04 4001 K40013 Sanacija odlagališta Ilovac 1031.
238. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predsjednice i člana Odbora za statut i poslovnik 1032.
239. RJEŠENJE o razrješenju zamjenice predsjednice i člana Odbora za komunalni sustav i razvoj grada i o imenovanju zamjenika predsjednika i člana Odbora za komunalni sustav i razvoj grada 1032.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
240. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini 1033.
241. ZAKLJUČAK o donošenju Izvedbenog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima za razdoblje od 15. studenog 2014. godine do 31. ožujka 2015. godine 1033.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana