Glasnik 06 / 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC 

139. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Karlovca za razdoblje 1. siječnja - 30. lipnja 2014. godine 490.
140. POLUGODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna grada Karlovca za 2014. godinu 490.
141. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Tekuće zalihe Proračuna Grada Karlovca u razdoblju 01.07.-31.08.2014. godine 599.
142. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac 599.
143. ODLUKA o povjeravanju obavljanja poslova održavanja imovine Grada Karlovca u dijelu koji se odnosi na graĎevine na temelju pisanog ugovora 600.
144. ODLUKA o osnivanju Savjeta mladih grada Karlovca i pokretanju postupka izbora Savjeta mladih grada Karlovca 600. 145. ODLUKA o 4. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 603.
146. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Karlovac 604.
147. RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić 604.
148. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora 604.
149. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 605.
150. ZAKLJUČAK o utvrĎivanju Prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda za područje aglomeracije Karlovac – Duga Resa 605.
151. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ za 2013./2014. pedagošku godinu 606.
152. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Karlovac za 2013./2014. pedagošku godinu 606.
153. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama u sportu za 2013. godinu 606.
154. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana