Glasnik 04 / 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC
Str.

91. ODLUKA o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu 318.
92. PRVE izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2014. godinu 323.
93. PRVE izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu 405.
94. PRVE izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u 2014. godini 414.
95. PRVE izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2014. godini 415.
96. PRVE izmjene i dopune Programa energetske učinkovitosti u 2014. godini 422.
97. PRVE izmjene i dopune Programa zaštite okoliša u 2014. godini 424.
98. PRVA izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2014. godinu 426.
99. PRVE izmjene i dopune Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2014. godinu 428.
100. PRVE izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2014. godinu 430.
101. PRVE izmjene i dopune subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2014. godinu 432.
102. PRVE izmjene i dopune Programa pomoći podmirenja troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2014. godinu 434.
103. OPERATIVNI plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja  osnovnih škola grada Karlovca za 2014. godinu 435.
104. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Karlovca za 2014. godinu 437.
105. ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2014. godinu 439.
106. ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu grada Karlovca za 2014. godinu 440.
107. ODLUKA o trećim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2014. godinu 442.
108. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja u 2014. godini 443.
109. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o školstvu za 2013. godinu 443.
110. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2013. godinu tvrtke Inkasator d.o.o. Karlovac 444.
111. ZAKLJUČAK o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Grada Karlovca 444.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

112. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana