Glasnik 11 / 2013

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC

263. ODLUKA o prihvaćanju Strategije razvoja Grada Karlovca za razdoblje od 2013. do 2020. godine 957.
264. PRORAČUN GRADA KARLOVCA za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 957.
265. ODLUKA o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2014. godinu 1096.
266. PLAN nabave za 2014. godinu 1103.
267. OPERATIVNI PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Karlovca za 2014. godinu 1109.
268. PLAN RASHODA za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2014. godinu 1111.
269. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2014. godinu 1113.
270. PROGRAM javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2014. godinu 1115.
271. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Karlovca za 2014. godinu 1119.
272. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2014. godinu 1122.
273. PROGRAM javnih potreba u športu Grada Karlovca za 2014. godinu 1126.
274. PROGRAM pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2014. godinu 1130.
275. PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2014. godinu 1134.
276. PROGRAM prostornog uređenja u 2014. godini 1142.
277. PROGRAM energetske učinkovitosti za 2014. godinu 1145.
278. PROGRAM zaštite i očuvanja kulturnih dobara u 2014. godini 1147.
279. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2014. godini 1149.
280. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 1154.
281. PROGRAM održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme u 2014. godini 1168.
282. PROGRAM zaštite okoliša u 2014. godini 1169.
283. PROGRAM razvoja i sigurnosti prometa za 2014. godinu 1173.
284. PROGRAM mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Karlovca za 2014. godinu 1175.
285. PROGRAM mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2014. godinu 1179.
286. PROVEDBENI PROGRAM potpore poljoprivredi na području Grada Karlovca za 2014. godinu 1181.
287. PROVEDBENI PROGRAM ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2014. godinu 1183.
288. IZMJENA II. PROGRAMA zaštite od požara za 2013, godinu 1185.
289. ODLUKA o suglasnosti na ugovor MUP RH i Grada Karlovca za vatrogasno vozilo 1186.
290. ODLUKA o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Karlovca za 2013. godinu 1186.
291. ODLUKA o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Karlovca za 2014. godinu 1187.
292. ODLUKA o donošenju Plana zaštite od požara za područje Grada Karlovca 1187.
293. ODLUKA o raspodjeli financijskih sredstava za rad vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2014. godini 1188.
294. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2013. godinu 1189.
295. ODLUKA o odabiru ponude za održavanje imovine Grada Karlovca kao komunalne djelatnosti u dijelu koji se odnosi na održavanje komunalnih objekata 1190.
296. ODLUKA o postupku nabave opreme za Školsku športsku dvoranu „Mihajlo Prezelj – Mitila“ u Karlovcu 1191.
297. ODLUKA o izmjeni odluke o postupku nabave za izgradnju pristupne ceste Dječjeg vrtića Švarča – Ulice Ivice Gojaka“ 1192.
298. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Karlovca za 2014. godinu 1192.
299. ODLUKA o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Karlovca namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Grada Karlovca za 2014. godinu 1195.
300. ZAKLJUČAK o suglasnosti za prijavu projektnog prijedloga „Karlovački muzejski prostor za budućnost“ na Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava br. RC.1.1.05, Operativni program Regionalna konkurentnost, 2007. – 2013., Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu 1196.
301. ZAKLJUČAK o suglasnosti za prijavu projektnog prijedloga Turističko-športsko-rekreacijski centar „Slatkovodni akvarij KAquarium“ na Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava br. RC.1.1.05. Operativni program Regionalna konkurentnost,
Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu 1197.
302. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Karlovca za 2012. godinu 1197.
303. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora tvrtke Hostel Karlovac d.o.o. 1198.
304. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „ Četiri rijeke“ 1198.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

305. RJEŠENJE o imenovanju odgovornih osoba za izvršenje ugovora 1199.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana