Glasnik 10 / 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC

237. ZAKLJUČAK o nedonošenju Odluke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća grada Karlovca 911.
238.PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2013. godinu 911.
239. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u športu grada Karlovca za 2013. godinu 912.
240. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2013. godinu 913.
241. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2013. godinu 916.
242.DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2013. godinu 917.
243. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2013. godinu 918.
244. DRUGE IZMJENE Programa zaštite okoliša u 2013. godini na području grada Karlovca (Rebalans II) 919.
245. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini 921.
246. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme u 2013. godini 925.
247. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini 926.
248. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2013. godini 931.
249. DRUGA IZMJENA Programa razvoja poljoprivrede na području Grada Karlovca za 2013. godinu 932.
250. DRUGA IZMJENA Programa ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2013. godinu 933.
251. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Plana nabave za 2013. godinu 933.
252. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini 948.
253. ODLUKA o odobrenju prijenosa prava vlasništva 372/1000 dijela nekretnine k.č.br. 1415 k.o. Karlovac 2 u ul. A. Vranyczanya na Karlovačku županiju 948.
254. ODLUKA o imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Karlovca za razdoblje od 2013. do 2017. godine 949.
255. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta Gradskog kazališta „Zorin dom“ 950.
256. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Karlovac 950.
257. RJEŠENJE o imenovanju Kazališnog vijeća za ustanovu „Zorin dom“ Karlovac 951.
258. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora tvrtke Gradska toplana d.o.o. 952.
259. RJEŠENJE o imenovanju Vijeća za zaštitu potrošača 952.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
260. ODLUKA o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave digitalnog kino-projektora za potrebe Gradskog kazališta „Zorin dom“ Karlovac 953.
261. ODLUKA o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi u 2013. godini 954.

ISPRAVAK
262. RJEŠENJE o imeovanju Upravnog vijeća dječjeg vrtića Karlovac 954.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana