Glasnik 09 / 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC
Str.
227. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka proračuna Grada Karlovca za 2012. godinu 820.
228. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2013. godinu (Rebalans II) 821.
229. POSLOVNIČKA ODLUKA o trećim izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća grada Karlovca 894.
230. ODLUKA o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 895.
231. ODLUKA o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 904.
232. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Karlovac 905.
233. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe grada 905.
234. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2012. godinu tvrtke Hostel Karlovac d.o.o. 906.
ISPRAVAK
235. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarsko-servisnog predjela Selce 906.
236. ZAKLJUČAK o grešci u Glasniku Grada Karlovaca broj 8 u datumu 910
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana