Glasnik 03 / 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC

37. STATUTARNA ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Grada Karlovca 54.
38. POSLOVNIČKA ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Karlovca 58.
39. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2012. godinu 60.
40. ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja Grada Karlovca 251.
41. ODLUKA o kreditnom zaduženju Grada Karlovca 251.
42. PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA nabave za 2013. godinu 252.
43. ODLUKA o prihvaćanju Strategije razvoja sporta Grada Karlovca 2012. – 2020. 261.
44. ODLUKA o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Karlovca 262.
45. ODLUKA o smanjivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca 265.
46. ODLUKA o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Karlovca – Revizija – I. 265.
47. ODLUKA o izmjeni granica naselja na području Grada Karlovca 266.
48. ODLUKA o potvrđivanju Odluke o imenovanju ulica i trgova na području Grada Karlovca i ispravku njihovih naziva 266.
49. ODLUKA o besplatnom prijenosu prava vlasništva nekretnine oznake k.č. br. 156/1 k.o. Turanj, Dječjem vrtiću Četiri rijeke 268.
50. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zvijezda“ 268.
51. ODLUKA o Komunalnom doprinosu 281.
52. ODLUKA o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Karlovca 284.
53. ODLUKA o odabiru ponude za održavanje javnih sportskih terena i kupališta u dijelu koji se odnosi na javna kupališta 288.
54. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa izgradnje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini 289.
55. IZVJEŠĆE o utrošku sredstava spomeničke rente za 2012. godinu 294.
56. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa zaštite okoliša na području Grada Karlovca u 2012. godini 296.
57. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješćao utrošku sredstava naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Karlovca za 2012. godinu 298.
58. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 299.
59. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme grada Karlovca za 2012. godinu 304.
60. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o školstvu za 2012. godinu 305.
61. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o provedenim Programima u području socijalne skrbi, zdravstva i međugeneracijske solidarnosti u 2012. godini 305.
62. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2012. godinu 306.
63. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca za 2012. godinu 306.
64. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2012. godinu 306.
65. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca za 2012. godinu 307.
66. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na prijedlog Plana društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. o osnivanju društva kćeri – Trening centar (TCC) 307.
67. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Hostel Karlovac d.o.o. 308.
68. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju kandidata za suce porotnike Vijeća za mladež Općinskog suda u Karlovcu 308.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

69. PLAN prijma u službu u Upravna tijela Grada Karlovca za 2013. godinu 309.
70. ODLUKA o imenovanju pravne osobe zadužene za gospodarenje energijom, te redovito praćenje i unošenje podataka o potrošnji energije i vode za zgrade javnih ustanova kojima je vlasnik ili osnivač Grad Karlovac u Nacionalni informacijski
sustav za gospodarenje energijom (ISGE) 313.
71. ODLUKA o raspisivanju javnog poziva za prijam kandidata u Prometnu jedinicu mladeži grada Karlovca 313.
72. ODLUKA o sufinanciranju projekata poduzetništva za žene u 2013. godini 315.
73. ODLUKA o sufinanciranju projekata mladih poduzetnika početnika u 2013. godini 318.
74. ODLUKA o sufinanciranju projekata/programa kojima se doprinosi razvoju zadrugarstva i strojnih prstena 322.
75. ODLUKA o mirovanju stipendije prema Ugovoru o stipendiranju 323.
76. ODLUKA o raspisivanju javnog poziva za predlaganje programa „Grad prijatelj dece” za 2013. godinu 323.
77. ODLUKA o sufinanciranju marketinških aktivnosti gospodarskim subjektima – 2013. g. 324.
78. ODLUKA o raspodjeli sredstava proračuna za financiranje projekata druga za zaštitu i zbrinjavanje životinja u 2013. godni 327.
79. ODLUKA o sufinanciranju projekata/programa kojami se doprinosi razvoju seoskog, lovnog i ribolovnog turizma na ruralnom području Grada Karlovca u 2013. godni 328.
80. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Čistoći d.o.o. Karlovac na Odludku o izmjenama i dopunama o utvrđivanju cijena usluga 329.
81. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Zelenilu d.o.o. Karlovac na Odludku o utvrđivanju visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog sjesta na području grada Karlovca 329.
82. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine za 2013. godinu 330.


Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana