Glasnik 02 / 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC

4. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu gradonačelnika Grada Karlovca za razdoblje 1. srpnja - 31. prosinca
2012. godine 16.
5. PLAN rada Upravnih odjela Gradske uprave Grada Karlovca za 2013. godinu 16.
6. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika o korištenju sredstava tekuće zalihe Proračuna Grada Karlovca 16.
7. ČETVRTE IZMJENE PROGRAMA poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca za 2012. godinu 17.
8. ČETVRTE IZMJENE PROGRAMA ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2012. godinu 17.
9. PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2013. godinu 18.
10. PROGRAM zaštite od požara u 2013. godini na području Grada Karlovca 20.
11. PROGRAM razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca za 2013. godinu 22.
12. PROGRAM ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2013. godinu 26.
13. PROGRAM očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2013. godini 32.
14. PROGRAM održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme u 2013. godini 33.
15. PROGRAM zaštite okoliša u 2013. godini na području grada Karlovca 34.
16. PROGRAM utroška sredstava naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Karlovca u 2013. godini 36.
17. ODLUKA o potvrdi Odluke Gradonačelnika o davanju jamstva Karlovačkoj banci za Gradsku toplanu d.o.o. 37.
18. ODLUKA o potvrdi Odluke Gradonačelnika o isplati sredstava Gradskoj toplani d.o.o. u svrhu povećanja temeljnog kapitala 37.
19. ODLUKA o isplati sredstava Gradskoj toplani d.o.o. u svrhu povećanja temeljnog Kapitala 38.
20. ODLUKA o isknjižavanju 50% vrijednosti novog objekta Gradske knjižnice 38.
21. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima 39.
22. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o fiskalnoj odgovornosti 39.
23. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Karlovca 40.
24. ODLUKA o postupku nabave za izgradnju prometnice Mala Švarča 41.
25. ODLUKA o postupku nabave za izgradnju pristupne ceste Dječjeg vrtića Švarča – Ulice Ivice Gojaka 41.
26. ODLUKA o postupku nabave tehničke dokumentacije za Turističko-športsko-rekreacijski centar „Slatkovodni akvarij – Kaquarium“ 42.
27. ODLUKA o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Karlovca u 2012. godini 42.
28. ODLUKA o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Karlovca u 2013. godini 43.
29. ODLUKA o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa, kao nevladine, nestranačke, neprofitne udruge od općeg interesa za dobro Republike Hrvatske 44.
30. ODLUKA o potvrdi Odluke Gradonačelnika o utvrđenju Programa unapređenja prometa u Gradu Karlovcu za 2013. godinu, Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o korištenju sredstava proračuna za kapitalni projekt Sanacije odlagališta Ilovac 44.
31. RJEŠENJE Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o korištenju sredstava proračuna za kapitalni projekt Sanacije odlagališta Ilovac 47.
32. RJEŠENJE o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Karlovca 48.
33. RJEŠENJE o imenovanju školskih odbora osnovnih škola Grada Karlovca 48.
34. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Karlovca 50.

GRADONAČELNIK
GRADA KARLOVCA

35. ODLUKA o sufinanciranju turističkih projekata u 2013. godini 50.
36. ODLUKA o sufinanciranju projekata udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja u 2013. godini 51.

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana