Glasnik 12 / 2012.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC

213. ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2012. godinu (Rebalans IV) 895.
214. PRORAČUN grada Karlovca za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu 962.
215. ODLUKA o izvršenju Proračuna grada Karlovca za 2013. godinu 1036.
216.ODLUKA o odobrenju kreditnog zaduženja tvrtci „Gradska toplana“ d.o.o. Karlovac 1042.
217. ODLUKA o odobrenju okvirnog kratkoročnog kredita po poslovnom računu tvrtci „Gradska toplana“ d.o.o. Karlovac 1043.
218. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za rad vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2012. godini 1044.
219.ODLUKA o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja Jamadol 1045.
220. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini 1055.
221. IZMJENE PROGRAMA zaštite okoliša u 2012. godini (Rebalans IV) 1056.
222. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA očuvanja i obnove objekata infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2012. godini 1058.
223. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme u 2012. godini 1059.
224. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2012. godinu 1060.
225. TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA nabave za 2012. godinu 1062.
226. TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini 1082.
227. TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini 1087.
228. TREĆE IZMJENE PROGRAMA poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca za 2012. godinu 1092.
229.TREĆE IZMJENE PROGRAMA ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2012. godinu 1092.
230.ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba osnovnih škola iznad Zakonskog standarda za 2012. godinu 1093.
231.ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u športu grada Karlovca za 2012. godinu 1095.
232.ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2012. godinu 1096.
233. PLAN nabave za 2013. godinu 1097.
234. PROGRAM javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2013. godinu 1105.
235. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2013. godinu 1108.
236. PROGRAM javnih potreba u športu grada Karlovca za 2013. godinu 1111.
237. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2013. godinu 1116.
238. PROGRAM javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2013. godinu 1119.
239. PROGRAM izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini 1123.
240. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini 1126.
241. PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2013. godinu 1132.
242. PROGRAM pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2013. godinu 1141.
243. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Karlovca za 2013. godinu 1144.
244. OPERATIVNI PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca za 2013. godinu 1147.
245.ODLUKA o raspodjeli financijskih sredstava za rad vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2013. godini 1149.
246. ODLUKA o donošenju Analize stanja zaštite i spašavanja na području grada Karlovca za 2012. godinu 1150.
247. ODLUKA o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Karlovca za 2013. godinu 1150.
248. PROGRAM utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi u 2012. godini 1151.
249. ODLUKA o odabiru ponude za održavanje imovine Grada Karlovca kao komunalne djelatnosti u dijelu koji se odnosi na održavanje komunalnih objekata 1151.
250. ODLUKA o potvrdi Odluke gradonačelnika o početku postupka nabave 1152.
251. ODLUKA o postupku nabave za izgradnju dječjeg vrtića na Švarči u Karlovcu 1153.
252. ODLUKA o izmjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda na području grada Karlovca 1153.
253. ODLUKA o prihvaćanju Sporazuma o suradnji Grada Karlovca, Hrvatska i Grada Taurage, Litva 1154.
254. ZAKLJUČAK o donošenju Programa pripreme, izrade i provedbe urbanističkog plana uređenja Zvijezda u periodu od lipnja 2012. do listopada 2014. godine 1154.
255. ZAKLJUČAK o potvrdi Odluke gradonačelnika grada Karlovca KLASA: 020-04/12-01/848, Ur.broj: 2133/01-04/20-12-2 kojom se
odobrava potpisivanje Dodatka 3 Ugovora o poslovnoj suradnji između Grada Karlovca i Europlakat Proreklama 1155.
256. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac 1155.
257. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Četiri rijeke 1157.
258. RJEŠENJE o korištenju sredstava proračuna – kapitalna pomoć Grada Karlovca tvrtki Čistoća d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada Ilovac 1157.
259. RJEŠENJE o odobrenju korištenja grba grada Karlovca 1158.
260. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Mladost d.o.o. 1158.
261. ODLUKA o postupku nabave kreditnih sredstava 1159.
262. ODLUKA o davanju suglasnosti na sadržaj Ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Grada Karlovca za nabavu vatrogasnog vozila 1159.

GRADONAČELNIK

263. IZMJENE I DOPUNE PLANA prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2012. godinu 1160.
264. PRAVILNIK o načinu i uvjetima raspisivanja Javnog natječaja za sufinanciranje ugradnje razdjelnika topline/kalorimetra i termostatskih ventila u sustavu centralnog grijanja grada Karlovca 1163.
265. ODLUKA o dodjeli dodatnih sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2012. godini 1167.
266. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o cijenama vodnih usluga 1168.
267. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za sufinanciranje ugradnje razdjelnika topline/kalorimetra i termostatskih ventila u sustavu centralnog grijanja grada Karlovca 1168.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC
268. CJENIK vodnih usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda