Glasnik 11 / 2012.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC


181. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2011. godinu
182. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2012. godinu (Rebalans III)
183. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala Gradske toplane d.o.o. Karlovac
184. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Plana nabave za 2012. godinu
185. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
186. IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme u 2012. godini
187. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
188. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja unapređenja prometa u Gradu Karlovcu u 2012. godini
189. IZMJENA PROGRAMA zaštite okoliša u 2012. godini (Rebalans III)
190. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2012. godinu
191. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2012. godinu
192. DRUGE IZMJENE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2012. godinu 
193. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2012. godinu
194. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u športu grada Karlovca za 2012. godinu
195. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2012. godinu
196. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2012. godinu
197. ODLUKA o komunalnim djelatnostima na području grada Karlovca 
198. ODLUKA o prihvaćanju Strategije razvoja turizma grada Karlovca 2012. – 2020. 872.
199. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Banija
200. ODLUKA za suglasnost na tekst Statuta osnovne škole Braća Seljan.
201. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži
202. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Dragojle Jarnević 
203. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Dubovac 
204. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Grabrik 
205. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Mahično 
206. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Rečica 
207. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Skakavac 
208. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Švarča
209. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Turanj
210. ODLUKA o pokretanju postupka izbora Savjeta mladih Grada Karlovca 

GRADONAČELNIK
211. ODLUKA o dodjeli nepovratnih namjenskih sredstava za razvoj zadrugarstva

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KARLOVAC
212. OPĆI I TEHNIČKI UVJETI o isporuki vodnih usluga