Glasnik 09 / 2012.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC

152. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna grada Karlovca za 2012. godinu 472.
153. PRAVILNIK o stipendiranju učenika i studenata grada Karlovca 528.
154. OPERATIVNI PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca za 2012. godinu 533.
155. PRVA IZMJENA PLANA rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2012. godinu 535.
156. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2012. godinu 537.
157. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2012. godinu 538.
158. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2012. godinu 539.
159. DRUGA IZMJENA Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca za 2012. godinu 540.
160. DRUGA IZMJENA Programa ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2012. godinu 541.
161. ODLUKA o usvajanju Strategije integralnog razvoja ruralnih područja grada Karlovca 2011. – 2015. godine 541.
162. ODLUKA o odabiru ponude za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete na području grada Karlovca na vrijeme od 4 (četiri) godine 542.
163. ODLUKA o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj građevini 543.
164. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Karlovca za 2012. godinu 543.
165. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na uvjete Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac za pružanje vodne usluge – pročišćavanja voda s područja drugih jedinica lokalne samouprave 546.
166. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog kazališta Zorin dom za 2011. godinu 546.
167. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika grada Karlovca za prvo polugodište 2012. godine 547.
168. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Inkasator d.o.o. 547.
169. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Zelenilo d.o.o. 547.

GRADONAČELNIK

170. PRAVILNIK o proceduri stvaranja ugovorenih obveza 548.
171. ODLUKA o sustavu glavne knjige te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice grada Karlovca 552.
172. ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijsne cjeline u 2012. godini 555.
173. ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijsne cjeline u 2012. godini 556.
174. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava 558.
175. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje kapitalnih projekata u poljoprivredi u 2012. godini 559.
176. ODLUKA o visini naknade za izdavanje kartice za vozila koja se mogu zaustaviti na rezerviranim parkirališnim mjestima 560.
177. ODLUKA o obliku i sadržaju kartice za korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta 560.
178. ODLUKA o sadržaju i načinu vođenja upisnika izdanih kartica za vozila koja se mogu zaustaviti na rezerviranim parkirališnim mjestima 561.
179. ZAKLJUČAK o dodjeli kapitalne pomoći za razvoj zadrugarstva za 2012. godinu 565.