Glasnik 06 / 2012.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC


85. ZAKLJUČAK O prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Karlovca za 2011. godinu
86. I IZMJENE I DOPUNE Plana nabave za 2012. godinu
87. DOPUNA PLANA mreže dječjih vrtića na području grada Karlovca 
88. ODLUKA o II izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2012. godinu
89. IZMJENE I DOPUNE Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca za 2012. godinu
90. IZMJENE I DOPUNEPrograma ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2012. godinu 
91. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini
92. I IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini 
93. IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno povijesne cjeline u 2012. godini
94. IZMJENE I DOPUNE Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
95. ODLUKA o odvodnji otpadnih voda na području grada Karlovca
96. ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine
97. ODLUKA o zakupu javnih prometnih površina za rezervirana parkirališna mjesta
98. ODLUKA o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Karlovca 
99. ODLUKA o dodijeli javnih priznanja grada Karlovca u 2012. godini 
100. ODLUKA o odobrenju prijenosa ugovora o koncesiji za distribciju toplinske energije
101. ODLUKA o izmjeni odluke o zakupu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca
102. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi na zemljištu oznake k.č.br. 3066/2 u k.o. Mahično
103. ODLUKA o davanju u vlasništvo unutarnje i vanjske opreme Dječjem vrtiću Četiri rijeke Karlovac
104. ODLUKA o usvajanju Lokalne agende za karlovačke rijeke za razdoblje od 2012. do 2017. godine
105. ODLUKA o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području
grada Karlovca u 2012. godini
106. RJEŠENJE o korištenju sredstava Proračuna – kapitalna pomoć Grada Karlovca tvrtki Čistoća d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada Ilovac
107. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o školstvu za 2011. godinu 
108. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2011. godinu tvrtke Zelenilo d.o.o. Karlovac 
109. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2011. godinu tvrtke Čistoća d.o.o. Karlovac 
110. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2011. godinu tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
111. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2011. godinu tvrtke Mladost d.o.o. Karlovac 
112. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu
113. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predsjednikai člana Nadzornog odbora

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

114. ODLUKA o sufinaciranju projekata poduzetništva za žene u 2012. godini 
115. ODLUKA o sufinanciranju projekata mladih poduzetnika početnika u 2012. godini
116. ODLUKA o priznavanju prava na razliku između tržišne vrijednosti nekretnine i umanjene vrijednosti nekretnine
117. ODLUKA o osnivanju Partnerskog vijeća Grada Karlovca
118. IZMJENE I DOPUNA Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2012. godinu  
119. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. na Odluku o izmjenama i dopuna na Odluke o cijenama vodnih usluga 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KARLOVAC

120. ODLUKA o izmjeni Odluke o cijeni vodnih usluga 
121. ODLUKA o Izmjenama i dopunama odluke o cijenama vodnih usluga
122. ODLUKA o cijeni vodnih usluga – pročišćeni tekst