Glasnik 14 / 2011.

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE 

255. PRORAČUN Grada Karlovca za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
256. ODLUKA o izvršavanju Proračuna grada Karlovca za 2012. godinu 
257. DRUGE IZMJENE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2011. godinu
258. II. IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u športu grada Karlovca za 2011. godinu
259. III. IZMJENE I DOPUNE Plana nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za 2011. godinu i Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2011. godinu 
260. PLAN nabave za 2012. godinu
261. PROGRAM utroška sredstava naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje u 2012. godini 
262. PROGRAM javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2012. godinu 
263. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2012. godinu 
264. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Karlovca za 2012. godinu 
265. PROGRAM javnih potreba u športu Grada Karlovca za 2012. godinu
266. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2012. godinu
267. PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2012. godinu 
268. PROGRAM pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2012. godinu 
269. PROGRAM izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini 
270. PROGRAM očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2012. godini 
271. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
272. PROGRAM unapređenja prometa u gradu u 2012. godini 
273. PROGRAM održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme u 2012. godini
274. ODLUKA o raspodjeli financijskih sredstava za rad vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2012. godini 
275. ODLUKA o utvrđivanju poslova higijeničarske službe i skloništa za životinje komunalnim djelatnostima 
276. ODLUKA o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje nogometnog stadiona „Branko Čavlović Čavlek“ sa pripadajućim objektima tvrtki Mladost d.o.o. 
277. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Operativnog plana 2011.-2012. godine gradskog programa za mlade Grada Karlovca
278. RJEŠENJE o imenovanju Športske dvorane na Dubovcu u Špoirtska dvorana „Mihajlo Prezelj – Mitila“ 

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

279. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana