Glasnik 13 / 2011.

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

230. III. IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2011. godinu (Rebalans III)
231. IZMJENE I DOPUNE Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini 
232. IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini Rebalans III
233. IZMJENE PROGRAMA zaštite okoliša u 2011. godini (Rebalans III)
234. IZMJENE PROGRAMA utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini 
235. II. IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2011. godinu
236. IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2011. godinu 
237. IZMJENE I DOPUNE Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem zakona o socijalnoj skrbi za 2011. godinu
238. III. IZMJENE I DOPUNE programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2011. godinu
239. IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline u 2011. godini
240. ODLUKA o izradi detaljnog plana uređenja groblja Zadobarje
241. ODLUKA o potpisivanju Dodatka I Ugovora br. 91/08 o izvođenju radova na održavanju javne rasvjete na području Grada Karlovca
242. ODLUKA o potpisivanju Dodatka III Ugovora br. 37/08 o održavanju građevinskih objekata u vlasništvu Grada Karlovca 
243. ODLUKA o prijenosu vlasništva vatrogasnog vozila tipa autocisterna sa Grada Karlovca na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Karlovca 
244. ODLUKA o donošenju Plana zaštite i spašavanja grada Karlovca
245. ODLUKA o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Karlovca za 2011. godinu
246. ODLUKA o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Karlovca za 2012. godinu
247. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o. Gornje Mekušje
248. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra na kč. br. 921/6 u k.o. Gornje Mekušje
249. ODLUKA o davanju suglasnosti na Izmjenu i dopunu Statuta Gradskog muzeja Karlovac
250. ODLUKA o sklapanju Sporazuma o osnivanju javne ustanove – razvojna agencija Karlovačke županije – Karla 

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

251. ODLUKA o poništenju javnih natječaja za obavljanje poslova higijeničarske službe i skloništa za životinje na području Grada Karlovca 
252. ODLUKA o izmjeni Odluke Programa prevencije ovisnosti grada Karlovca
253. ODLUKA o nabavi vozila 
254. ODLUKA o prodaji nekretnine na adresi Žumberačka 19D u Karlovcu

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana