Glasnik 11 / 2011

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE 

168. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna grada Karlovca za 2011. godinu
169. DRUGE IZMJENE i dopune Proračuna grada Karlovca za 2011. godinu (Rebalans II)
170. ODLUKA o izmjenama Odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna grada Karlovca za 2010. godinu
171. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika grada Karlovca za prvo polugodište 2011. godine 
172. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja grada Karlovca za 2010. godinu
173. DRUGA IZMJENA i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za 2011. godinu i Plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2011. godinu 174. PRVA IZMJENA Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2011. godinu
175. PRVE IZMJENE i dopune Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2011. godinu
176. PRVA IZMJENA i dopuna Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca za 2011. godinu
177. PRVA IZMJENA i dopuna Programa ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2011. godinu 
178. ODLUKA o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
179. ODLUKA o davanju suglasnosti za pristupanje mjesnog odbora Rečica u lokalnu akcijsku grupu Vallis Colapis 
180. ODLUKA o postupku nabave radova na rekonstrukciji postojeće građevine i uređenju okoliša zgrade u Karlovcu, Nehajeva 9 
181. ODLUKA o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
182. ODLUKA o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 
183. ODLUKA o izmjeni Odluke o prihvaćanju ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Trebinja i k.o. Skakavac 
184. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2010. godinu
185. ODLUKA o donošenju Programskog i financijskog okvira Gradskog kazališta Zorin dom za razdoblje od 2012. do 2015. godine 
186. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“
187. ODLUKA o razrješenju članova Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, film i kinematografiju grada Karlovca 
188. ODLUKA o izmjenama Odluke o imenovanju članova kulturnih vijeća grada Karlovca KLASA: 021-05/09-01/4, Ur. broj: 2133/11-01/10-09-33 551.
189. ODLUKA o izboru kandidata za člana Nadzornog odbora Čistoća d.o.o.
190. ODLUKA o razrješenju člana Savjeta mladih grada Karlovca
191. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja KLASA: 021-05/10-01/8, Ur. broj: 2133/01-01/04-10-34 od 14. prosinca 2010. godine o imenovanju članova Savjeta mladih grada Karlovca 
192. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Karlovca, KLASA: 021-05/09-01/4, Ur.broj: 2133/01-11-01/10-09-29
od 6. listopada 2009. godine
193. RJEŠENJE o imenovanju Marine Gojak na dužnost ravnatelja ustanove Dječji vrtić Karlovac 
194. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog kazališta Zorin dom za 2010. godinu
195. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačke športske zajednice za 2010. godinu

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

196. ODLUKA o objavi javnih natječaja za obavljanje poslova higijeničarske službe i skloništa za životinje na području grada Karlovca 
197. ODLUKA o isplati razlike naknade vlasniku stambenog prostora, u zoni utjecaja odlagališta Ilovac 
198. ODLUKA o broju grupa produženog boravka u osnovnim školama grada karlovca 
199. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje poslova prijevoza putnika u javnom gradskom prometu na području Grada Karlovca 
200. RJEŠENJE o imenovanju Stručnog povjerenstva za prikupljanje pismenih ponuda za obavljanje poslova prijevoza putnika u javnom gradskom prometu na
području Grada Karlovca 
201. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za izbor člana Nadzornog odbora društva Čistoća d.o.o. Karlovac 
202. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
203. RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog odbora za sklapanje Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Karlovca  VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
204. IZMJENA I DOPUNA Pravilnika o općim uvjetima isporuke usluga odvodnje
205. IZMJENA I DOPUNA Pravilnika o općim uvijetima isporuke usluge vodoopskrbe 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana