Glasnik 08 / 2011.

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

148. IZMJENA PRVE izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za 2011. godinu i Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2011. godinu
149. ODLUKA o osnivanju Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“
150. ODLUKA o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Karlovac
151. ODLUKA o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Karlovac ima dionice ili
udjele u vlasništvu
152. ODLUKA o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom energetskog subjekta Toplana d.o.o. Karlovac
153. ODLUKA o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava za područnu školu Tušilović s Karlovačke županije na Grad Karlovac
154. RJEŠENJE o imenovanju članova upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“
155. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja io imenovanju školskih odbora

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

156. ODLUKA o subvencioniranju kamata za kredite poduzetnicima sa sjedištem i prebivalištem na području Grada Karlovca – Program „Karlovac 2011.“ 
157. ODLUKA o raspodjeli sredstava proračuna za sufinanciranje projekata udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja u 2011. godini 
158. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2011. godinu 


Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana