Glasnik 07 / 2011.

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE 

127. ODLUKA o gradskim porezima
128. ODLUKA o zakupu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca
129. ODLUKA o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Trebinja 
130. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Karlovca 
131. ODLUKA o izmjenama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
132. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja grada Karlovca u 2010. godini
133. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Vodovoda i kanalizacije d.o.o. o utrošku sredstava za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Karlovca
u 2010. godini
134. ZAKLJUČAK o potvrdi Odluke Gradonačelnika Grada Karlovca KLASA: 020-04/11-01/333, Ur. broj: 2133/01-04/21-11-2 o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Karlovca 
135. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o školstvu za 2010. godinu
136. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2010. godinu tvrtke Inkasator d.o.o. Karlovac 
137. RJEŠENJE o korištenju sredstava proračuna – kapitalna pomoć Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za podmirenje kreditnih obveza zaduženih kod HBOR-a i Privredne banke Zagreb za rješavanje imovinsko pravnih pitanja i otkupa zemljišta za izgradnju pročišćivača
138. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Karlovca 

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

139. PRVE IZMJENE i dopune Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini 
140. PRVE IZMJENE Programa zaštite okoliša u 2011. godini
141. PRAVILNIK o kriterijima za utvrđivanje natprosječenih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu 
142. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
143. ODLUKA o sufinanciranju projekata udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja u 2011. godini 
144. ODLUKA o Izmjenama Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline za 2011. godinu
145. ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine
146. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za pilot projekt seoskog turizma 

ISPRAVAK
 147. ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja Grada KarlovcaPitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana