Glasnik 05 / 2011.

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

66. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2010. godinu
67. ODLUKA o raspodjeli viška prihoda i primitaka proračuna Grada Karlovca za 2010.godinu
68. PRVE IZMJENE i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2011. godinu (Rebalans I)
69. PLAN mreže dječjih vrtića na području grada Karlovca
70. PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2011. godinu
71. OPERATIVNI PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca za 2011. godinu
72. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi u 2010. godini
73. PROGRAM utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini
74. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini
75. PROGRAM utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi u 2011. godini
76. ODLUKA o Izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Karlovca
77. ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja Grada Karlovca
78. ODLUKA o kriteriju za oslobađanje od obveze plaćanja najamnine za stanove u vlasništvu Grada Karlovca
79. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
80. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Karlovca za 2011. godinu
81. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži
82. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Banija
83. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Braća Seljan
84. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Dubovac 
85. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Švarča 
86. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Rečica 
87. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Mahično
88. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Dragojle Jarnević
89. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Skakavac
90. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Grabrik 
91. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Turanj 
92. ODLUKA o pristupanju Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova
93. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa održavanja objekata u vlasništvu grada Karlovca za 2010. godinu
94. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa komunalne infrastrukture na području grada Karlovca za 2010. godinu 
95. ZAKLJUČAK o potvrdi Odluke gradonačelnika o potpisivanju Dodatka Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Karlovca 
96. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedenim Programima u području socijalne skrbi, zdravstva i međugeneracijske solidarnosti u 2010. godini
97. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca za 2010. godinu
98. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca za 2010. godinu
99. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja Karlovac za 2010. godinu
100. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“  za 2010. godinu
101. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Karlovac za pedagošku godinu 2009./2010. godinu

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

102. ODLUKA o dopuni Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Karlovca
103. ODLUKA o poništenju javnih natječaja za obavljanje poslova higijeničarske službe i skloništa za životinje na području Grada Karlovca
104. ZAKLJUČAK o davanju predhodne suglasnosti Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Karlovac na Odluku o cijeni vodnih usluga na području Grada Karlovca
105. RJEŠENJE o imenovanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora grada Karlovca 
106. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zaštitu potrošača jevnih usluga za Grad Karlovac
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana