Glasnik 03 / 2011.

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

36. PROGRAM zaštite od požara
37. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini 
38. PROGRAM održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme grada Karlovca u 2011. godini
39. PROGRAM poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca za 2011. godinu
40. PROGRAM ruralnog razvoja na području grada Karlovca za 2011. godinu 
41. PROGRAM zaštite okoliša i zdravog grada u 2011. godini 
42. ODLUKA o fiskalnoj odgovornosti 
43. ODLUKA o isknjižavanju potraživanja od Karlovačke županije po osnovi danih zajmova za poduzetništvo 
44. ODLUKA o prihvaćanju ponude za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Trebinja 
45. ODLUKA o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Karlovca u k.o. Pokupska Blatnica
46. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Karlovca u k.o. Trebinja
47. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava spomeničke rente za 2010. godinu
48. ODLUKA o osnivanju Savjeta mladih Grada Karlovca 
49. ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac
50. ZAKLJUČAK o Izvješću o realizaciji Programa utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2010. godini
51. ZAKLJUČAK o Izvješću o realizaciji Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2010. godini 
52. ZAKLJUČAK o Izvješću o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini 
53. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Karlovca
54. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih radova u 2010. godini 
55. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika grada Karlovca za drugo polugodište 2010. godine 
56. RJEŠENJE o prijedlogu kandidata za suce porotnika Županijskog suda u Karlovcu

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

57. ODLUKA o prijedlogu dodjele javnog priznanja Karlovačke županije za životno djelo za 2010. godinu

OSTALO
AKTI PROVOĐENJA IZBORA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI

58. OBVEZATNE UPUTE - III o postupku imenovanja članova biračkih odbora na izborima za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 
59. OBVEZATNE UPUTE – IV o odustanku od kanditature za izbor članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 
60. OBVEZATNE UPUTE – V o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 61. OBVEZATNE UPUTE – VI o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu
62. OBVEZATNE UPUTE – VII o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti 
63. OBVEZATNE UPUTE – VIII o obrascima za provođenje izbora 
64. ZAKLJUČAK o davanju suglasnost na utvrđeni prijedlog Poslovnika o radu savjeta mladih grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana