Glasnik 02 / 2011.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC
14. DRUGE IZMJENE i dopune Plana nabave roba, radova i usluga
15. PLAN nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za 2011. godinu i Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2011, godinu 
16. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi u k.o. Gornje Mekušje
17. ODLUKA o određivanju namjene javnog dobra u općoj uporabi za zemljište u k.o. Banska Selnica i za zemljište u k.o. Pokupska Blatnica 
18. ODLUKA o potvrdi Odluke gradonačelnika o odobrenju potpisivanja Dodatka II Ugovora o održavanju građevinskih objekata u vlasništvu Grada Karlovca
19. ODLUKA o potvrdi Odluke gradonačelnika o odobrenju potpisivanja Dodatka II Ugovora o redovnom održavanju asfaltnih javnih površina i nerazvrstanih cesta
na području Grada Karlovca 
20. ODLUKA o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području grada Karlovca 
21. ODLUKA o pripremnim radnjama i postupku davanja koncesije te utvrđivanju poslova prijevoza putnika u javnom gradskom prometu na području grada Karlovca
22. ZAKLJUČAK o potvrdi Izmjene Rješenja Gradskog vijeća KLASA: 021-05/10-01/1, Ur.broj: 2133/01-11-01/10-10-14 od 16. veljače 2010. godine 
23. ZAKLJUČAK o potvrdi II. Izmjena programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2010. godini 
24. ZAKLJUČAK o potvrdi II. Izmjena programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2010. godini
GRADONAČELNIK
GRAD KARLOVAC
25. ODLUKA o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvolama te visini naknade za izdavanje dozvole 
26. ODLUKA o načinu provjere znanja vozača autotaksi vozila o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim
objektima i znamenostima na području grada Karlovca
27. ODLUKA o maksimalnom iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza na području grada Karlovca .
28. ODLUKA o objavi javnih natječaja za obavljanje poslova higijeničarske službe i skloništa za životinje na području Grada Karlovca 
29. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove Vijeća gradskih četvrti i Vijeća mjesnih odbora 
30. RJEŠENJE o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za Vijeća Gradskih četvrti i mjesnih odbora grada Karlovca 
31. RJEŠENJE o imenovanju Ispitne komisije za provjeru vozača autotaksi vozila o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenostima na području grada Karlovca 
32. RJEŠENJE o utvrđivanju troškova polaganja ispita provjere znanja vozača autotaksi vozila o poznavanju osnovnih podata o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenostima na području grada Karlovca 
33. ZAKLJUČAK o određivanju lokacija za autotaksi stajališta na području grada Karlovca 
OSTALO
AKTI PROVOĐENJA IZBORA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI
34. OBVEZATNE UPUTE - I za provođenje izbora Vijeća gradskih četvrti i Vijeća mjesnih odbora
35. OBVEZATNE UPUTE – II o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova po izbornom Zakonu i Odluci o postupku provođenja izbora za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana