Glasnik 14 / 2010

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE 

219.PROGRAM izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
220.PROGRAM javnih potreba u športu za 2011. godinu
221.PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2011. godinu 
222.PROGRAM pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2011. godinu 
223.PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2011. godinu
224.PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2011. godinu
225.PROGRAM javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2011. godinu 
226.ODLUKA o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2010. godinu (Rebalans III) i projekcije za 2011.i 2012. godinu 
227.PRORAČUN Grada Karlovca za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu
228.ODLUKA o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2011. godinu
229.ODLUKA o prijenosu potraživanja trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac 
230.ODLUKA o prijenosu prava vlasništva kolektra tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac 
231.ODLUKA o prihvaćanju Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene baštine unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline za 2011. godinu 681.
232.ODLUKA o prihvaćanju prijjedloga jediničnih cijena i Ugovora za održavanje grada Karlovca u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2010. do 31.03.2011. godine
233.ODLUKA o raspodjeli financijskih sredstava za rad Vijeća gradskih četvrti i Mjesnih odbora za 2011. godinu 
234.ODLUKA o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Karlovca za 2011. godinu 
235.ODLUKA o memorandumu i tipografiji pisma gradonačelnika, službenih dopisa, odluka,općih i drugih akata 
236.ODLUKA o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Karlovca 
237.ODLUKA o korištenju sredstava proračuna Grada Karlovca za 2011. godinu u Dječjem vrtiću Karlovac 
238.ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga mreže osnovnoškolskih ustanova na području Grada Karlovca 
239.ODLUKA o II.izmjenama i dopunama Programa javnih potreba osnovnih škola iznad standarda za 2010. godinu 
240.ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Grada Karlovca
241.ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama članovima Urpravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Karlovac 
242.ODLUKA o potvrdi Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Karlovac, broj 9-2/10
243.ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Karlovca u k.o. Pokupska Blatnica 
244.ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Karlovca u k.o. Trebinja 
245.ODLUKA o provedbi postupka za izbor svečane pjesme Grada Karlovca
246.RJEŠENJE o korištenju sredstava proračuna-kapitalna pomoć Grada Karlovca tvrtki Čistoća d.o.o. Karlovac za sanaciju odlagališta Ilovac 
247.RJEŠENJE o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Karlovca
248.RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ 
249.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Analize stanja zaštite i spašavanja u Gradu Karlovcu za 2010. godinu 
250.ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješće o ISPA projektu Karlovac
251.IZMJENA Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području Grada Karlovca za 2010. godinu 
252.IZMJENA Programa utroška sredstava komunalne naknade za 2010 godinu

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

253. ODLUKA o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2010. godinu
254. ODLUKA o davanju suglasnosti za pokretanje postupka nabave kombiniranog vozila za potrebe Centra za odgoj djece i mladeži Karlovac 
255.ODLUKA o trećoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Karlovca za 2010. godinu
256.ODLUKA o raspisivanju natječaja za odabir projekata promocije i organiziranja rekreativnog sporta za mlade u 2010. godini 
257.ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih srestava 
258.RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za koordinaciju „Grad prijatelj djece“ .
259.RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za tumačenje odredaba i praćenje Kolektivnog ugovora za djelatnike Dječjeg vrtića Karlovac 
260.RJEŠENJE o dodjeli 10 studentskih i 10 učeničkih stipendija za 2010 /2011 godinu 
261.ZAKLJUČAK o utvrđenju prestanka obnašanja dužnosti i imenovanju člana Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta
262.ZAKLJUČAK o prihvaćanju predloženog teksta trećeg Dodatka Ugovora o zajmu između Europske banke za obnovu i razvoj i tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac 
263.ZAKLJUČAK o donošenju Plana održavanja javnih cesta, prometnih površina i nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima 
264.II.IZMJENE i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2010. godinu 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana