Glasnik 11 / 2010

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK
Str.
182. RJEŠENJE o brojčanim oznakama dužnosnika Grada Karlovca, upravnih tijela Grada Karlovca i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti 471.
GRAD KARLOVAC
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
183.JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca 472
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana